SKUM BIL

Riksettan - - Tillbehör - TEXT: Jör­gen Persson

All­ting bör­ja­de i Gäv­le. Go­dis­ke­mis­ter­na på Ahl­grens fick upp­dra­get att ta fram skum­go­dis som lik­na­de och sma­ka­de som marsh­mal­lows. Ex­pe­ri­men­tet miss­lyc­ka­des ef­tersom man in­te kun­de till­ver­ka till­räck­ligt sto­ra bi­tar. Men sme­ten sma­ka­de gott och när en go­dis­ar­be­ta­re tyck­te att bi­ten påmin­de om en Bu­gat­ti så lan­se­ra­des Ahl­grens Bi­lar 1953. Till en bör­jan kal­la­des go­di­set skum­bi­lar och sål­des i lösvikt. Först 20 år se­na­re blev det en stor­säl­ja­re för Ahl­gren och så små­ning­om döp­te man om ”skum­bi­lar” till ”Ahl­grens Bi­lar”. Så he­ter det fort­fa­ran­de även om Gäv­le­fö­re­ta­get har sålts och go­di­set nu­me­ra till­ver­kas av Clo­et­ta i Ljungs­bro.

Fram­gång­ar­na för Sve­ri­ges mest sål­da bil har va­rit enor­ma och in­tres­set har nu­me­ra spritt sig till Dan­mark, Nor­ge och Fin­land. Kans­ke hand­lar det om att bi­len le­ve­re­ras i tre fär­ger (vit, grön och ro­sa) och att vi lätt­lu­ra­de kon­su­men­ter har fått för oss att de sma­kar oli­ka.

Själv var jag länge över­ty­gad om att den grö­na va­ri­an­ten sma­ka­de päron och i en krö­ni­ka i tid­ning­en Vi Bi­lä­ga­re und­ra­de jag var­för man in­te kun­de kö­pa en­bart grö­na bi­lar. Det tog tre da­gar in­nan det damp ner ett tjockt ku­vert från Gäv­le. Jag rev upp för­sän­del­sen och ur kuvertet ra­sa­de det ut en mas­sa små­på­sar med en­bart grönt go­dis. I kuvertet låg ett li­tet kor­re­spon­dens­kort från fö­re­ta­gets PRav­del­ning: ”Var­så­god – ba­ra grö­na bi­lar!”

Det här hän­de för kans­ke 15 år se­dan då Ahl­grens Bi­lar till­ver­ka­des i Gäv­le. Fö­re­ta­get var bra på mark­nads­fö­ring och den snab­ba le­ve­ran­sen av grönt go­dis till mig va­ra ba­ra ett ex­em­pel på det. Men fram­för allt ver­kar det ha fun­nits nå­got re­klam­ge­ni i Gäv­le som kom på slo­gans som:

Sve­ri­ges mest köp­ta bil och Det finns ba­ra ett sätt att stoppa den – i mun­nen.

Ahl­grens re­kla­mav­del­ning var dess­utom pro­fes­sio­nell nog att in­te ta mig ur vill­fa­rel­sen att de grö­na bi­lar­na sma­ka­de päron. En re­la­tivt ny un­der­sök­ning vi­sar att bå­de de grö­na, ro­sa och vi­ta bi­lar­na har sam­ma in­ne­håll av fruk­tos­si­rap, glu­kossi­rap, ge­la­tin, majs­stär­kel­se och kar­nau­ba­vax. Plus kar­minsy­ra för de ro­sa bi­lar­na och E141 i de grö­na. Med and­ra ord ing­en pä­ro­nes­sens och ing­et an­nat som skul­le gö­ra att bi­lar­na sma­ka­de oli­ka.

En svensk dags­tid­ning skic­ka­de go­dis­bi­lar­na till ana­lys och sva­ret blev att bi­lar­na ha­de sam­ma in­ne­håll bort­sett från fär­ger­na och där­för bor­de sma­ka li­ka­dant. Tid­ning­en gräv­de vi­da­re och en pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi fick sä­ga att smak in­te ba­ra är smak. ”Det hand­lar även om luk­ter, färg och textur. Fär­gen kan myc­ket väl på­ver­ka upp­le­vel­sen.”

Även den här de­bat­ten in­går sä­kert i mark­nads­fö­ring­en av go­dis­bi­lar­na. Den nya äga­ren Clo­et­ta i Ljungs­bro vet ock­så hur man säl­jer go­dis.

Det fram­gick bland an­nat när fö­re­ta­get 2008 tog fram kam­pan­jen ”Sve­ri­ges mest mil­jö­vän­li­ga bil”. Till den ha­de man lan­se­rat en go­dis­bil som mest påmin­de om en VW Golf men som skul­le fö­re­stäl­la en Vol­vo V70. Det var en så­dan man kun­de vin­na i den täv­ling som pre­sen­te­ra­des på go­dispå­sen.

Sve­ri­ges mest köp­ta bil till­ver­kas år­li­gen i fy­ra mil­jar­der ex­em­plar och är ba­ra 12 mm lång. Den finns i tre fär­ger och mo­del­len lär va­ra svår att stoppa.

Skum V70.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.