Bätt­re förr

Riksettan - - Gott & Blandat -

För sju år se­dan be­rät­ta­de aka­de­mi­le­da­mo­ten Pe­ter Englund i Rik­set­tan om al­la de små min­nen han kom ihåg från sin barn­dom. Det hand­la­de bland an­nat om vis­sa sor­ters tuggum­min, fa­vo­rit­tid­ning­ar och and­ra små­sa­ker som tyd­li­gen lig­ger lag­ra­de i ett spe­ci­ellt fack i hjär­nan. I höst kom- mer Englund med en bok i det äm­net och sam­ti­digt star­tar Svens­ka Dag­bla­det en se­rie som döpts till Jag minns. Där kom­mer bå­de för­fat­ta­re och tid­ning­ens lä­sa­re att de­la med sig av si­na min­nen. Pe­ter Englunds ar­ti­kel i Rik­set­tan pub­li­ce­ra­des i nr 2/2009 och går att be­stäl­la från re­dak­tio­nen.

”Att hon­ka”var en vin­ter­lek som Pe­ter Englund ald­rig själv vå­ga­de sig på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.