DUBBELBUS

Riksettan - - Gott & Blandat - TEXT: JÖR­GEN PERSSON

Tvil­ling­de­tek­ti­ver­na Klas och Gö­ran är två röd­hå­ri­ga, fräk­ni­ga enäggstvil­ling­ar som all­tid ham­nar i trub­bel men all­tid lyc­kas lö­sa de myste­ri­er som dy­ker upp. De kom­mer från en ort som he­ter Vindse­le och lig­ger i Norr­land. De­ras be­läs­ta ku­sin Hu­bert Nor­lén är tvil­ling­ar­nas mot­sats men än­då sam­ar­be­tar tri­on bra i Te­fatsmyste­ri­et, Speed­waymyste­ri­et, Tun­nel­ba­ne­myste­ri­et och yt­ter­li­ga­re 47 böc­ker sig­ne­ra­de Si­var Ahl­rud.

Si­var Ahl­rud har för öv­rigt ald­rig fun­nits. Han är ba­ra nam­net på det för­fattar­bo­lag som star­ta­des av Ivar Ahlstedt och Sid Ro­land Rom­me­rud för att mer el­ler mind­re ano­nymt kun­na skri­va spän­nan­de ung­doms­böc­ker. Si­var Ahl­rud är en mix av de bå­da nam­nen.

Dubbeldäc­kar­myste­ri­et skrevs böc­ker­na av en­bart Rom­me­rud. Hans sista tvil­ling­bok blev Prin­sessmyste­ri­et (1974) men in­tres­sant nog åter­kom Klas, Gö­ran och Hu­bert sju år se­na­re. Då ha­de ett nytt för­fat­tar­kol­lek­tiv bil­dats av jour-

Från 1967 och

na­lis­ter­na Dag E Hogsten, Bör­je Isaksson och Ge­or­ge Jo­hans­son. De hann skri­va fy­ra nya myste­rie­böc­ker in­nan en ju­ri­disk strid med släk­ting­ar­na till ”Si­var Ahl­rud” stop­pa­de fort­satt ut­giv­ning.

Böc­ker­na om Tvil­ling­de­tek­ti­ver­na på­min­ner li­te grand om Enid Bly­tons Hem­li­ga Sju­an och även An­ders­sons­kans Kal­le av Emil Nor­lan­der. Klas och Gö­ran är två bu­si­ga kil­lar som in­te är spe­ci­ellt in­tres­se­ra­de av sko­lan även om de ald­rig tving­as att gå två år i var­je klass.

Många lä­sa­re tyc­ker nog att ku­sin Hu­bert är be­tyd­ligt in­tres­san­ta­re. Han är svag ”för vack­ra flic­kor” och i Ång­båtsmyste­ri­et har han näs­tan skaf­fat sig en flick­vän som he­ter Vir­gi­nia. Han är upp­fin­nings­rik och i boken Grott­myste­ri­et från 1964 för­sö­ker han skyd­da sig mot myg­gor med hjälp av Ddt-spray. Hu­bert var i gott säll­skap och på 1960-ta­let trod­de näs­tan al­la att in­sekts­gif­tet var ofar­ligt för män­ni­skor. Det skul­le drö­ja yt­ter­li­ga­re någ­ra de­cen­ni­er in­nan fors­kar­na slog larm.

Böc­ker­na har kom­mit i många upp­la­gor men bland sam­lar­na är det ut­gå­vor med om­slag av Ber­til Heg­land som är po­pu­lä­rast. Klas & Gö­ran har för­stås en egen Fa­ce­book­grupp och där finns det många sa­ker att dis­ku­te­ra – till ex­em­pel att pseu­do­ny­men Si­var Ahl­rud själv dy­ker upp i någ­ra böc­ker och be­rät­tar att det är han som skri­ver histo­ri­er­na om Klas och Gö­ran! Un­ge­fär som dok­tor Wat­son i böc­ker­na om Sher­lock Hol­mes.

Böc­ker­na om tvil­ling­ar­na Klas och Gö­ran har sä­kert lästs av 100 000-tals svens­kar. Den förs­ta kom 1944 och där­ef­ter skrev pseu­do­ny­men Si­var Ahl­rud näs­tan en bok om året. Drygt 50 spän­nan­de böc­ker om Tvillingdeckarna är ock­så svensk sam­tids­hi­sto­ria från pe­ri­o­den 1944–1974.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.