Ka­mel­bus­sen

Riksettan - - En Bild Berättar -

För någ­ra num­mer se­dan skrev vi i Rik­set­tan att Norr­malm­storg länge var en knut­punkt för de fles­ta spår­vagns­lin­jer i Stock­holm. Det­sam­ma skul­le kun­na sä­gas om Nor­ra Ban­tor­get när det gäl­ler bus­sar, fram­för allt mot de väst­ra och nord­väst­ra för­or­ter­na. Här sam­man­strå­la­de som mest mer än tju­go lin­jer när buss­tra­fi­ken var som störst i bör­jan av 1950-ta­let.

Nor­ra Ban­tor­get ha­de fått sitt namn av att SJ:S järn­vägs­lin­jer mot Uppsa­la och Norr­land från bör­jan un­der någ­ra år ha­de sin änd­sta­tion här, fram till dess Cen­tral­sta­tio­nen togs i bruk 1871. Re­dan på 1920-ta­let an­la­des en buss­ter­mi­nal på tor­get. Fle­ra mind­re buss­bo­lag sam­sa­des om ytan, som till ex­em­pel Ul­riks­dals Tra­fik AB, den så kal­la­de Håtu­na­lin­jen liksom Häs­sel­by- och Hu­vud­s­ta­lin­jer­na. Även Stock­holms Spår­vä­gar (SS) ha­de någ­ra lin­jer som ut­gick från Nor­ra Ban­tor­get.

Nor­ra Ban­tor­get var ock­så länge kring­byggt med mer el­ler mind­re ståt­li­ga hus. Idag är stads­bil­den del­vis en helt an­nan. I ös­ter låg Nor­ra La­tin­läro­ver­ket se­dan 1880-ta­let, i sö­der bygg­des en gam­mal gas­kloc­ka om 1912 till nå­got som kal­la­des Au­di­to­ri­um, se­na­re bi­o­gra­fen Vin­ter­pa­lat­set, i norr eta­ble­ra­de sig LO i det sto­ra torn­pryd­da Lund­bergs­ka hu­set. I väs­ter mot järn­vä­gen bygg­des li­te se­na­re en stor kom­bi­na­tions­mack där man kun­de tan­ka snart sagt al­la ol­je­bo­lags ben­sin (från sam­ma tank un­der jord?). I bak­grun­den på den här bil­den tor­nar ett stort hy­res­hus från 1907 upp sig. Men det var ing­et hy­res­hus – här hu­se­ra­de ti­di­ga­re tid­ning­en So­ci­al-de­mo­kra­ten, grun­dad av Au­gust Palm 1885. 1944 byt­te man namn till Mor­gon-tid­ning­en, som man tyck­te in­te lät fullt så po­li­tiskt lad­dat. Någ­ra år dess­förin­nan ha­de hu­set byggts om till re­dak­tion och tryc­ke­ri. Mor­gon-tid­ning­en över­lev­de till 1958, då den la­des ner.

Det är sä­kert många som sak­nar Ro­tun­dan på Nor­ra Ban­tor­get. I bil­dens vänst­ra kant skym­tar en del av hu­set. Den run­da bussta­tio­nen ri­ta­des av den ny­till­träd­de stads­träd­gårds­mäs­ta­ren Hol­ger Blom 1938 och var i många år na­vet där för­orts­bus­sar­na stan­na­de och vän­de vid. På bot­ten­vå­ning­en fanns vänt­sal, bil­jett­ki­osk och per­so­nal­rum och en trap­pa upp en re­stau­rang med en öp­pen ter­rass som löp­te runt hu­set un­der en röd­vit­ran­dig mar­kis. Ter­ras­sen har ibland lik­nats vid det be­röm­da Café Kran­z­lers takser­ve­ring i Ber­lin. I takt med att för­orts­bus­sar­na er­sat­tes av tun­nel­ba­nan och and­ra för­orts­tåg, för­lo­ra­de Ro­tun­dan sin funk­tion och sin be­ty­del­se för tra­fi­ken, och till slut revs hu­set un­der pro­tes­ter från bland an­nat Stads­mu­se­et, som häv­da­de att hu­set var ”ett land­mär­ke över Stock­holms kom­mu­ni­ka­tions­hi­sto­ria” med ett myc­ket stort kul­tur­hi­sto­riskt vär­de. Nu hjälp­te in­te det, och Fa­mil­je­bo­stä­der, som vil­le byg­ga bo­stä­der på plat­sen, be­vil­ja­des riv­nings­lov med följd att Ro­tun­dan revs vår­vin­tern 2006.

Men vad är det för ne­on­skylt som sit­ter på ta­ket på Ro­tun­dan? Går man runt den sto­ra bus­sen ser man he­la den tids­ty­pis­ka slo­gan ”Tag Kru­schen och var med i ru­schen”. På 1940-ta­let viss­te folk tro­li­gen vad det var – ett in­vant hus­hålls­namn liksom Clo­et­ta el­ler Tu­lo. Kru­schen var ett ”konst­gjort mi­ne­ralkäll­salt” och ha­de fun­nits i Sve­ri­ge allt­se­dan förs­ta världs­kri­get. Pro­duk­ten till­ver­ka­des i Eng­land och mark­nads­för­des i Sve­ri­ge av Al­fred Ben­zon & C:o i Mal­mö. Idag finns Kru­schen tro­li­gen in­te läng­re på den svens­ka mark­na­den, vil­ket kan tyc­kas un­der­ligt, ty om det nå­gon gång har fun­nits ett allom un­der­gö­ran­de me­del mot allt vad då­ligt hu­mör, sömn- och ap­tit-, liksom ma­goch njur­pro­blem ha­de att gö­ra, så var det Kru­schen. ”Tag re­gel­bun­det li­te Kru­schen Salt, så myc­ket att det täc­ker en 25-öring och den­na lil­la do­sis skall få Eder att ge­nom­le­va da­gen med frisk op­ti­mism och sund styr­ka” lo­va­de re­kla­men på 1910-ta­let. Frå­gan är om man verk­li­gen vill ve­ta vil­ka kom­po­nen­ter som ingick i det­ta kost­till­skott. Så sent som 1955 satt i al­la fall skyl­ten kvar på Ro­tun­dan på Nor­ra Ban­tor­get.

Den egen­dom­li­ga bus­sen, då? Jo, en av SS buss­lin­jer var lin­je 62, som allt­se­dan bör­jan av 1930-ta­let ha­de ut­gått från tor­get och kört via S:t Eriks­bron och Kungs­hol­men till änd­sta­tio­nen i Bec­kom­ber­ga i Brom­ma. Lin­je­buss ha­de un­der kri­get till­ver­kat någ­ra stör­re bus­sar där en se­mitrai­ler kopp­la­des till en drag­bil som var ba­se­rad på ett för­kor­tat bus­schas­si av bull­dogg­typ. Des­sa nä­ra 20 me­ter långa bus­sar, ibland ström­lin­je­for­ma­de, var av­sed­da för tra­fik på långa lin­jer ner i Eu­ro­pa.

Vid krigs­slu­tet be­ställ­de Stock­holms Spår­vä­gar en lik­nan­de se­mitrai­ler­buss som ett ex­pe­ri­ment. Drag­bi­len till­ver­ka­des av Sca­nia-va­bis och trai­lern av Hägglund & Sö­ner i Örnsköldsvik. Den ha­de plats för drygt 80 pas­sa­ge­ra­re, varav hälf­ten sit­tan­de och hälf­ten stå­en­de. En van­lig stads­buss rym­de vid den här ti­den 55 re­san­de. Bus­sen le­ve­re­ra­des till SS och pre­miär­vi­sa­des i sep­tem­ber 1946 för spår­vägs­di­rek­tör Torsten Åström på grus- pla­nen fram­för Sjö­hi­sto­ris­ka mu­se­et. ”Ka­me­len” som den kal­la­des på grund av det för­höj­da gol­vet och ta­ket över den främ­re de­len av trai­lern, blev det en­da ex­em­pla­ret av den­na typ. Den vi­sa­de sig snart va­ra gans­ka svår­ma­nö­vre­rad i stock­holms­tra­fi­ken och den togs ur bruk re­dan 1953. Då be­höv­des den hel­ler in­te läng­re på Bec­kom­ber­ga­lin­jen se­dan tun­nel­ba­nan mot Väl­ling­by ha­de öpp­nats året in­nan. Re­dan om­kring 1950 bör­ja­de i stäl­let SS att kö­ra med små släp­vag­nar till de van­li­ga stads­bus­sar­na, snart kom ock­så de förs­ta led­bus­sar­na, men det är en an­nan histo­ria.

No­te­ra fö­ra­ren på bil­den, som mick­lar med nå­got vid de ovan­li­ga vindru­te­tor­kar­na. Kans­ke bor­de han ock­så tän­ka på att änd­ra des­ti­na­tions­skyl­ten, ef­tersom lin­je 62 in­te gick till Brom­ma kyr­ka utan till Bec­kom­ber­ga. Den lin­jen het­te näm­li­gen 63. Trai­lern kan ha skro­tats re­dan på 1950-ta­let, men drag­bi­len an­vän­des som bog­ser­vagn än­da fram till 1967. Tänk vad myc­ket som ryms i ett snart 70 år gam­malt snap­shot och ing­en ver­kar ha lagt mär­ke till fo­to­gra­fen.

FOTO: SVEN GOLIATH, SPÅRVÄGSMUSEET

Nor­ra Ban­tor­get 15–20 år se­na­re. Ro­tun­dan ha­de fått ny mar­kis och ny re­klam på ta­ket, i öv­rigt var hu­set sig likt. Bus­sar­na som vän­tar på kör­ning är på väg till Es­sing­eö­ar­na och Råsun­da. Det sto­ra hu­set till hö­ger är Vin­ter­pa­lat­set där den run­da bi­o­sa­long

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.