JACOB­SEN­LAND

Riksettan - - Rastplatsen -

Den dans­ke ar­ki­tek­ten och form­gi­va­ren Ar­ne Jacob­sen sägs ha ri­tat värl­dens vack­ras­te ben­sin­mack. Den lig­ger i Kö­pen­hamns ut­kan­ter och är ba­ra ett av väl­digt många hus som han har hål­lit sin troll­stav över. Det är dags att bör­ja ta­la om Dan­mark som

i Kö­pen­hamns­om­rå­det finns minst två som är vär­da att tit­ta när­ma­re på. Med en ar­tig för­frå­gan går det åt­minsto­ne att kom­ma in i trapp­hu­sen och se sig om­kring.

Det mest strin­gen­ta av de två lig­ger i Søl­lerød, och ri­ta­des re­dan 1939. De två huskrop­par­na sit­ter ihop med en viss för­skjut­ning och tack var den lju­sa mar­mor­kläd­seln och de sto­ra föns­ter­öpp­ning­ar­na upp­levs in­te råd­hu­set som klum­pigt. En­trén är ljus och väl­kom­nan­de med föns­ter i fle­ra vå­nings­plan. Slan­ka vägg­fas­ta bän­kar och smäck­ra trapp­räc­ken bi­drar till det lät­ta skan­di­na­vis­ka in­tryc­ket. In­til­lig­gan­de bib­li­o­tek och bi­o­graf ingick i den ur­sprung­li­ga pla­nen, men re­a­li­se­ra­des ald­rig. Där­e­mot gjor­des en se­na­re till­bygg­nad som sam­man­fo­gats med råd­hu­set med en tre vå­ning­ar hög glas­gång. Det här är rik­tigt vac­ker funk­tio­na­lism och svårt att ta ögo­nen ifrån. Ef­ter en stund kän­ner jag tjäns­te­män­nens blic­kar bakom ru­tor­na och be­stäm­mer att det är dags att dra vi­da­re.

På tor­get i Rø­dov­re är käns­lan helt an­norlun­da. Råd­hu­set som ri­ta­des 1952 är mer för­enk­lat i for­men och sak­nar helt va­ri­a­tio­ner i fa­sa­den. Det en­da som stic­ker ut, bok­stav­ligt ta­lat, är den två­de­la­de bal­da­ki­nen fram­för en­trén. Med sin färg­sätt­ning i rött och se­naps­gult blir den ett väl­kom­met blick­fång i den an­nars rätt ste­ri­la ute­mil­jön.

Mitte­mot råd­hu­set lig­ger det bib­li­o­tek som Jacob­sen ri­ta­de tio år se­na­re. Det är lågt och brett och har ett visst släkt­skap med Na­tio­nal­ban­ken in­ne i stan. Slu­tet mot om­värl­den som en grav­kam­ma­re, ba­ra det or­ga­niskt mju­ka skärm­ta­ket som svä­var ovan­för dess mitt skvall­rar om ett le­van­de in­ne­håll. Väl in­ne bland bok­hyl­lor­na är det lju­sa­re än man kan tro. Två sto­ra at­ri­er ger en fin fond att tit­ta på, med de­ko­ra­ti­va plan­te­ring­ar i mar­kens sten­sätt­ning. De so­ci­a­la ut­rym­me­na i bib­li­o­te­ket är dess-

Säg Ar­ne Jacob­sen och du får My­ran till svar. En Ikon al­la kän­ner till.

Hur mo­dernt kun­de 30-ta­let bli? Form­språ­ket i Tex­aco-macken viss­te inga grän­ser. Det hål­ler än idag.

Trapp­hus och en­tré i Rø­dov­re råd­hus bär Jacob­sens tyd­li­ga sig­num. Søl­leröd 1939. Så snyggt ett mo­der­nis­tiskt råd­hus kan bli.

Som ett ele­gant kas­sa­skåp fo­ga­des Land­t­man­na­ban­ken in i ett äld­re hus på 1930ta­let. Den dans­ka riks­ban­ken, någ­ra de­cen­ni­er se­na­re, blev desto mer mo­nu­men­tal. För att in­te sä­ga bru­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.