Mitt barn­doms­hem Be­sökt al­la stä­der

Riksettan - - I Backspegeln -

I Rik­set­tan nr 2/2016 finns en ar­ti­kel om Riks­väg 4 och där hit­ta­de jag till min gläd­je en bild på mitt barn­doms­hem i Tingstad.

Af­fä­ren drevs av min far, som 1942 lät byg­ga den nu­va­ran­de fas­tig­he­ten. Den rö­da stu­gan in­till var ti­di­ga­re vår bo­stad. Fram till bör­jan av 1950-ta­let gick vä­gen fram­för af­fä­ren och de­lar av den syns i ned­re vänst­ra hör­net.

Ben­sin­pum­pen är från 1940-ta­let och av den typ där man för hand pum­pa­de upp fem li­ter ben­sin i en glas­behål­la­re. Den byt­tes se­der­me­ra ut mot en el­dri­ven pump, näm­li­gen den som syns på bil­den.

Af­fä­ren upp­hör­de om­kring 1973 och af­färslo­ka­len gjor­des om till två bo­stä­der.

karl-gustaf fran­zén Carsten Ol­sens af­fär som även ha­de ett ba­ge­ri. Sen kom Col­lins lamp­af­fär, där­ef­ter Asarums taxi och en lop­pis. Nu är hu­set om­byggt till fler­fa­milj­bo­stad.

mag­nus lin­de­strand ber­til swartz Hej Ber­til! Vi är im­po­ne­ra­de över att det finns folk som hun­nit med att be­sö­ka al­la svens­ka stä­der. Vi kan be­rät­ta att Boo Wen­ner­berg nu­me­ra har pric­kat av yt­ter­li­ga­re två – Vet­lan­da och Sand­vi­ken.

Re­dak­tio­nen

FOTO: © SVENS­KA AE­RO­BIL­DER

Boo Wen­ner­berg boc­kar av Vet­lan­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.