Nu är det slut!

Riksettan - - News -

Det är knappt jag vå­gar skri­va det men ef­ter 36 ut­gå­vor och 4008 si­dor så sät­ter vi punkt. Det här är all­ra sista Rik­set­tan och re­dak­tö­ren går i pen­sion. Jag tän­ker äg­na mig åt att skri­va en bok om det som hän­der bakom fasaderna i ett an­tal märk­vär­di­ga Stock­holms­hus. Det kan ni lä­sa mer om på si­dor­na 74–78.

Förs­ta num­ret av Rik­set­tan kom för 11 år se­dan. Då ha­de vi skic­kat ut K-spa­nar­na Gö­ran Wil­lis och Staf­fan Bengts­son för att gö­ra det förs­ta re­por­ta­get om en av de klas­sis­ka riks­vä­gar­na. Det finns 14 så­da­na vägar och med hjälp av skri­ben­ter­na Staf­fan Bengts­son, Gö­ran Wil­lis, Sten Berglind, Ol­le Wil­son, Maja Aa­se och Jo­han Tell har vi åkt och skri­vit al­la sträc­kor­na.

Någ­ra av vägar­na har vi åter­vänt till ef­tersom de va­rit så in­tres­san­ta att vi kän­de på oss att det fanns fler upp­täck­ter att gö­ra. Det är där­för ni i det här num­ret kan lä­sa re­por­ta­get ”Riks­väg 2 Re­vi­si­ted” där Gö­ran Wil­lis och jag har åkt den sling­ri­ga Rikstvå­an från en Cal­tex­mack i Mörarp (som kanske blir bygg­nads­min­ne) till en sten­lagd kur­va i Åsen (som re­dan är bygg­nads­min­ne).

Ef­ter tu­sen­tals mil på svens­ka riks­vä­gar vet vi att det all­tid dy­ker upp nå­got ovän­tat på en spa­nings­re­sa i Rik­set­tans re­gi. Den här gång­en hän­de det först i Herr­gus­seröd. Den sto­ryn kan ni lä­sa på si­dan 33 och led­trå­dar­na är Clark Olofs­son, en röd re­serv­dunk och en på­se ris.

Ni som har följt oss se­dan 2005 vet att vi med jäm­na mel­lan­rum har sökt ef­ter bi­lis­mens guld­ål­der i and­ra de­lar av värl­den. Of­ta i det sto­ra lan­det i väs­ter där Rik­set­tans väg­spa­na­re har åkt på Rou­te 66, Hig­h­way One och Dy­lans egen Hig­h­way 61.

Men det har trots allt va­rit på de slit­na svens­ka riks­vä­gar­na som vi känt oss hem­ma. Som när Gö­ran Wil­lis och jag ny­li­gen hit­ta­de res­ter­na av den mo­bil­mack i Holm som vi tja­tat om sen 2005. Bi­lis­mens guld­ål­der re­vi­si­ted.

Nu är det fär­dig­tja­tat. Hej då macken.

jörgen pers­son, f d chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.