Tolv år med Rik­set­tan

40

Riksettan - - Innehåll -

Re­dan ef­ter ett en­da num­mer fick Rik­set­tan pris som Sve­ri­ges bästa ones­hot av tid­ning­en Re­sumé. Ones­hot be­ty­der att en tid­ning ba­ra kom­mer ut med nå­got en­sta­ka num­mer då och då men Rik­set­tan har ökat ut­giv­ning­en he­la ti­den och de se­nas­te åren har det hand­lat om fem num­mer av Rik­set­tan. Istäl­let för ones­hot har det bli­vit thir­ty­sixshot om vi har räk­nat rätt. Det ger drygt 4 000 si­dor om det som vi li­te tja­tigt bru­kar kal­la Bi­lis­mens guld­ål­der. Till det all­ra förs­ta num­ret av Rik­set­tan bad vi du­on Staf­fan Bengts­son och Gö­ran Wil­lis att ge sig ut på Riks­väg 1 – den som gett namn åt den här tid­ning­en. Staf­fan och Gö­ran ha­de bli­vit rik­skän­da som Sver­ges mesta K- spa­na­re, dels ge­nom te­ve- pro­gram­met K- Märkt men ock­så ge­nom böc­ker som skild­ra­de fram­för allt 1950- och 1960- ta­let. K- Märkt på väg lig­ger fort­fa­ran­de i många handsk­fack och är en trev­lig res­kam­rat för den som vill väg­spa­na på egen hand. Så fun­ge­rar

Till det här sista num­ret av tid­ning­en gav vi oss på att väl­ja ut tolv fa­vo­ri­tre­por­tage från 2005–2017. Ett för var­je år.

Det var gans­ka svårt och det skul­le de­fi­ni­tivt gå att hit­ta helt and­ra och li­ka re­pre­sen­ta­ti­va re­por­tage. Men här är de tolv som Rik­set­tans Jörgen Pers­son val­de ut.

Visst går det att hit­ta fa­vo­ri­ter bland de 100-tals re­por­tage som vi pub­li­ce­rat i 36 num­mer se­dan star­ten 2005, men det var in­te en­kelt. Här är någ­ra höjd­punk­ter som vi själ­va har gil­lat. Ett par klas­sis­ka vägar, två spe­ci­el­la bil­re­sor och någ­ra per­so­ner från bi­lis­mens guld­ål­der.

Året var 1953 när en för­kyld Frank Si­nat­ra kom till Fin­spång för att ge en kon­sert. Jour­na­lis­ten Lars Westman spe­ci­al­skrev en text för Rik­set­tan om en världs­ar­tist som in­te måd­de så bra och som höll på att skil­ja sig från skå­de­spe­lers­kan Ava Gard­ner. Westman lät bil­re­san bör­ja vid Grand Ho­tel i Salt­sjö­ba­den och vi läsare fick åka med till Fin­spång. Det finns ing­en svensk kur­va som Rik­set­tan har äg­nat så många spalt­cen­ti­me­ter åt som den som fick sitt namn ef­ter kung­en som li­te van­vör­digt kal­la­des V-gur­ra. Vi be­rät­ta­de om kurvan re­dan i förs­ta Rik­set­tan 2005 och sen dess har vi pub­li­ce­rat en no­vell av Stig Hansén och K-märkt plat­sen – två gång­er! All­konst­nä­ren Las­se Åberg är nog en av de mest omo­der­na män­ni­skor­na i Sve­ri­ge. Han har ing­en da­tor, ing­en mo­bil­te­le­fon och tyc­ker att ”bil­form­giv­ning­en ef­ter 1960 var en ka­ta­strof.” När Rik­set­tan träf­fa­de ho­nom på det här­li­ga mus-eet i Båls­ta be­rät­ta­de han li­te över­ras­kan­de att han tyck­te il­la om nostal­gi. Med tilläg­get ”and­ras nostal­gi”. Själv var Las­se Åberg ti­digt ute när han bör­ja­de djup­dy­ka i nostal­gi­de­cen­ni­et fram­för al­la and­ra: 50-ta­let. En höst­dag 1967 dök de bå­da be­at­lar­na Ge­or­ge Har­ri­son och Paul Mc­cart­ney ovän­tat upp i Skå­ne. De­ras av­sikt var sä­kert att ing­en skul­le få ve­ta att de kom­mit till Sve­ri­ge men då ha­de de glömt bort tid­ning­en Kvälls­pos­ten som ha­de fått tips om två lång­hå­ri­ga mu­si­ker som satt på ho­tell Tun­neln i Mal­mö och åt smör­gå­sar. De kom­man­de da­gar­na följ­de den skåns­ka pres­sen ef­ter den Vol­vo Ama­zon som tog be­at­lar­na till Ho­tell Fals­ter­bo­hus. Där skul­le Paul och Ge­or­ge träf­fa Ma­ha­rish Ma­hesh Yo­gi. Ef­teråt sa ryk­tet att Paul Mc­cart­ney var miss­nöjd med att den in­dis­ke gu­run ba­ra vil­le pra­ta peng­ar …

Med Ani­ta på Rik­set­tan

Frank Si­nat­ra i Fin­spång Sve­ri­ges mesta kur­va FOTO: © HÅ­KAN FLANK Nostal­gi som lek och all­var Be­at­les skåns­ka re­sa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.