HJULET

Riksettan - - Tillbehör - TEXT: Jörgen Pers­son

Även om bi­len är en re­la­tivt ny upp­fin­ning (drygt 200 år) så har män­ni­skor­na känt till hjulet i 10 000 år. Vi vet för­stås in­te vem upp­fin­na­ren var men ni kan glöm­ma det där om att ”hjulet in­te går att upp­fin­na två gång­er”. Det går visst och se­nas­te gång­en var det au­stra­li­ern John Keogh som för­sök­te ta pa­tent på upp­fin­ning­ar­nas upp­fin­ning. Han ha­de goog­lat på ordet whe­el och upp­täckt att det in­te fanns nå­got pa­tent. Då sök­te han själv och fick det god­känt!

Man bru­kar sä­ga att det finns sex ”enk­la” upp­fin­ning­ar som be­tytt myc­ket för mänsk­lig­he­ten: häv­stång­en, skru­ven, ki­len, det lu­tan­de pla­net, bloc­ket och hjulet. Den förs­ta bil­den av ett hjul hit­ta­des i Asi­en och var in­ristad i en ler­tav­la. Det hjulet är cir­ka 10 000 år gam­malt. Det älds­ta be­va­ra­de hjulet är 5 500 år gam­malt och hit­ta­des i Me­so­po­ta­mi­en (nu­va­ran­de Irak.) Dess­utom har ar­ke­o­lo­ger­na hit­tat un­ge­fär li­ka gam­la hjul el­ler av­bild­ning­ar av hjul i Slo­ve­ni­en, Ung­ern och söd­ra Po­len.

På svens­ka häll­rist­ning­ar från brons­ål­dern finns det hjul­lik­nan- de cirk­lar som dels är sol­sym­bo­ler, dels hjul på den sol­vagn som man trod­de fär­da­des över him­la­val­vet.

Det be­ty­der att hjulet har fun­nits i Sve­ri­ge i cir­ka 3 000 år. Så små­ning­om ska män­ni­skan ha satt hjul på slä­dar men där­i­från är det ett långt hopp till den förs­ta ång­driv­na per­son­bi­len som lan­se­ra­des i bör­jan av 1800-ta­let. 1832 kom den förs­ta el­driv­na bi­len och 30 år se­na­re den förs­ta bi­len som drevs med en ex­plo­sions­mo­tor.

Myc­ket snart be­höv­des det hjul med däck för att vag­nen nå­gorlun­da ef­fek­tivt skul­le kun­na ta sig fram­åt. Till en bör­jan an­vän­de man slit­star­ka stål­band som spän­des kring hjul av trä. De an­vän­des på al­la ty­per av rul­lan­de for­don men stål­hju­len gjor­de re­san­det stö­tigt och obe­kvämt. Värl­dens upp­fin­na­re slet med pro­ble­met och den som kom först var en skot­te med det i däck­sam­man­hang väl­kän­da nam­net Dun­lop. Han fick pa­tent på det ” luft­fyll­da gum­midäc­ket” men blev se­na­re av med det ef­tersom en an­nan upp­fin­na­re var först.

Gum­midäck till bi­lar blev bätt­re

ck dä

till­be­hör och bätt­re un­der 1900-ta­let. Bil­kung­en Hen­ry Ford in­såg snart att gum­mi var en vik­tig rå­va­ra och bygg­de upp gum­mista­den Ford­landia i Ama­zo­nas. Det var lön­samt att till­ver­ka bildäck ef­tersom bi­lar­na då och då mås­te by­ta till nya el­ler sät­ta på vin­ter­däck när väd­ret kräv­de det. Det lan­se­ra­des slang­lö­sa däck, däck­möns­ter som gav bätt­re väg­håll­ning, di­a­go­naldäck och så små­ning­om ra­di­aldäck som de fles­ta kör på idag.

Det mesta hand­lar om att däc­ken ska ge bätt­re grepp och de låg­pro­fildäck som Pi­rel­li lan­se­ra­de 1974 gör att även snab­ba sport­bi­lar ska lig­ga bätt­re på vä­gen.

Ett mo­dernt däck be­står av många la­ger av gum­mi, ny­lon och även en stål­kord för att in­te däc­ket ska de­for­me­ras.

Att kö­pa rätt däck till sin bil har bli­vit en vetenskap och de sto­ra mo­tor­tid­ning­ar­na hål­ler sig med däck­jour­na­lis­ter som kan det mesta i äm­net.

Vi and­ra mås­te åt­minsto­ne hål­la re­da på vad en be­teck­ning som 205/55 R16 be­ty­der. 205 är däc­kets bredd i mm. Däc­kets pro­fil är 55 pro­cent av bred­den och siff­ran 16 be­ty­der att det är av­sett för en 16 tums fälg. R står för ra­di­aldäck.

Värl­dens bästa upp­fin­ning var en för­ut­sätt­ning för att bi­len skul­le kom­ma nå­gon­stans. Så är det fort­fa­ran­de och det gil­lar däck­till­ver­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.