FY­REN PÅ RIK­SET­TAN

Riksettan - - Rastplatsen - TEXT: JÖRGEN PERS­SON

Sve­ri­ge har haft fle­ra af­färs­ge­ni­er som tjä­nat mas­sor av peng­ar och be­stämt sig för att byg­ga ett hus som ett mo­nu­ment över sig själv. Tänd­stickskung­en Ivar Kreu­ger be­ställ­de på 1930-ta­let ett på­kostat kon­torspa­lats på Väst­ra Träd­gårds­ga­tan i Stock­holm och Ax­el Wen­ner-gren, som ska­pat en för­mö­gen­het på kyl­skåp och damm­su­ga­re, vil­le ock­så byg­ga nå­got som skul­le gö­ra ho­nom odöd­lig.

Me­dan Kreu­gers Tänd­stickspa­lats var ett kon­tor så ha­de Wen­ner-gren and­ra pla­ner för sitt hög­hus som pla­ce­ra­des in­till Ha­ga­par­ken. Han vil­le byg­ga ett in­ter­na­tio­nellt ve­ten­skaps­cent­rum och upp­sla­get kom ur­sprung­li­gen från den svens­ke No­bel­pris­ta­ga­ren Hu­go The­o­rell. Han und­ra­de om in­te Wen­ner-gren kun­de tänka sig att fi­nan­si­e­ra ett cent­rum för gäst­fors­ka­re och ve­ten­skap­li­ga sym­po­si­er.

Visst, sa Wen­ner-gren och fix­a­de 1955 fram en do­na­tion på 8 mil­jo­ner – idag mot­sva­rar det kanske 100 mil­jo­ner. Det skul­le räc­ka till tre byggnader, bland an­nat ett hög­hus där en stif­tel­se skul­le ha sitt kon­tor. Den svens­ka re­ge­ring­en gil­la­de projektet och fix­a­de en gra­tistomt i kvar­te­ret Orm­träs­ket. Där tog hu­vud­sta­den slut på 1950-ta­let och från tak­vå­ning­en på Wen­ner-gren Cen­ter kun­de man re­dan då se än­da till näs­ta gran­ne, Ha­ga slott, där den svens­ka kron­prin­ses­san nu­me­ra bor med sin fa­milj.

Upp­dra­get att ri­ta ve­ten­skaps­cent­ret gick till ar­ki­tek­ter­na Su­ne Lind­ström och Alf Bydén. Lind­ström ha­de ryk­te om sig att va­ra en djärv ar­ki­tekt som gär­na vil­le åstad­kom­ma ovan­li­ga hus som det pra­ta­des om. När han på 1930-ta­let vann upp­dra­get att ri­ta Karlsko­ga stads­hus vil­le han ta ut sväng­ar­na or­dent­ligt och sat­sa på skyskra­por och ty­ro­ler­re­stau­rang­er. Nej, sa kom­mu­nen och be­ställ­de istäl­let en bygg­nad som skul­le på­min­na om Stock­holms slott. Idag an­vänds bygg­na­den som ho­tell.

Vid Sve­a­plan skul­le Su­ne Lind­ström änt­li­gen få ri­ta ett så spek­ta­ku­lärt hus som han all­tid ha­de drömt om. Han ha­de vis­ser­li­gen en be­stäl­la­re med be­stäm­da åsikter och på ett sta­di­um vil­le Wen­ner-gren ha ett gi­gan­tiskt W på ta­ket men så blev det lyck­ligt­vis in­te.

Att Wen­ner-gren Cen­ter bygg­des i ut­kan­ten av Stock­holm var ing­en slump. Re­dan på 1950-ta­let var det ett om­rå­de äg­nat åt bi­lis­men. Norrut tog man sig ut på Riks­väg 13 och sö­derut ham­na­de bi­lis­ter på S:t Eriks­ga­tan och så små­ning­om på Rik­set­tan. Att det höga kon­tors­hu­set ock­så kun­de fun­ge­ra som en ” fyr” för bi­lis­ter­na var nog ing­en med­ve­ten sats­ning. Det ba­ra blev så och ingen­ting för­änd­ra­des när Sve­ri­ges riks­vä­gar blev till Eu­ro­pa­vä­gar. Ef­ter 1962 kör­de man på E4:an he­la vä­gen från Skå­ne till Ha­pa­ran­da. Sam­ma år som

När Wen­ner-gren Cen­ter i Stock­holm in­vig­des 1962 var det med si­na 24 vå­ning­ar Eu­ro­pas högs­ta stål­bygg­nad. För tra­fi­kan­ter på Rik­set­tan och Rik­stret­ton fun­ge­ra­de hög­hu­set som en fyr. Med jät­te­hu­set fram­för ögo­nen gick det in­te att kö­ra fel.

vägar­na skyl­ta­des om så in­vig­des för öv­rigt Wen­ner-gren Cen­ter.

Bygg­na­der­na vid Sve­a­plan var en pus­sel­bit i det mo­der­na pro­jekt som Stock­holm och Sve­ri­ge skul­le äg­na sig åt un­der 1960-ta­let. Via Norr­tull skul­le bi­lis­ter­na snart has­ta på den väg som led­de till den nya stor­flyg­plat­sen Ar­lan­da. Den ha­de vis­ser­li­gen öpp­nat re­dan i slu­tet av 1950-ta­let men den sto­ra ut­ri­kes­hal­len stod ock­så klar först 1962.

Tid­ning­en Rik­set­tan har all­tid haft sin re­dak­tion i Okq8-hu­set in­till Sve­a­plan och när­mas­te gran­ne är just Wen­ner-gren Cen­ter. År 2016 byggs det för fullt vid Stock­holms ut­far­ter och ing­et är som förr. Al­la ben­sin­mac­kar som en gång pla­ce­rats så stra­te­giskt vid Norr­tull är av­veck­la­de, även den OKQ8mack som till en bör­jan var skyl­tad IC.

De fles­ta stock­hol­ma­re kän­ner till Wen­ner-gren Cen­ter men många har nog glömt hur grun­da­ren ska­pa­de sin enor­ma för­mö­gen­het. Ax­el Wen­nerG­ren var en ent­re­pre­nör i sam­ma stil som Ing­var Kamprad och bör­ja­de gö­ra af­fä­rer som 15-åring. Han fick jobb som för­säl­ja­re och sål­de na­tur­ligt­vis mer än al­la and­ra. Den av­gö­ran­de da­gen i hans liv var nog när han såg en stor och klum­pig damm­su­ga­re i Wi­en. Han såg möj­lig­he­ter­na och ha­de snart grun­dat Electro­lux. Fö­re­ta­get lan­se­ra­de en lätt och tub­for­mad damm­su­ga­re som gled fram på me­dar. Snart tog han fram ett tyst och mo­dernt kyl­skåp som även det blev en för­sälj­nings­suc­cé.

Res­ten är svensk fö­re­tags­hi­sto­ria och Ax­el Wen­ner-gren blev på kup­pen omått­ligt rik. Det var de peng­ar­na som fi­nan­si­e­ra­de ett ve­ten­skapscen­ter vid Sve­a­plan.

Allt gick bra än­da fram tills att damm­su­gar­kung­en dess­utom vil­le ska­pa fred i värl­den. På 1930-ta­let åk­te han till Mus­soli­ni, Gö­ring och Roo­se­velt för att ta­la värl­dens le­da­re till rät­ta. Roo­se­velt gil­la­de in­te alls den svens­ke be­sö­ka­ren ut­an svart­lis­ta­de ho­nom som miss­tänkt tysk agent.

Wen­ner- Gren slu­ta­de ald­rig att lan­se­ra djär­va idéer och gav sig in i da­tor­bran­schen, han var även med och ut­veck­la­de Alweg – en mo­no­rail-ba­na som kör­de på en hög balk ovan­för all an­nan tra­fik. En smått ge­ni­al idé som ald­rig blev den suc­cé som Wen­ner-gren trod­de.

När Wen­nerg­ren dog 1962 fanns det in­te så myc­ket peng­ar kvar i hans fö­re­tag men det ha­de åt­minsto­ne räckt för att byg­ga kom­plex­et vid Sve­a­plan.

Wen­ner-gren Cen­ter be­står av tre huskrop­par. Dels gäst­forskar­bo­stä­der­na som lig­ger i en bygg­nad som kal­las He­li­con, dels det 84 me­ter höga hu­set som fick nam­net Py­lon och slut­li­gen Tetra­gon när­mast Svea­vä­gen som an­vän­des för sym­po­si­er.

He­la an­lägg­ning­en var oer­hört på­kostad och in­red­des med go­be­läng­er, de­sign­möb­ler och en vac­ker bar längst upp i hu­set. Wen­ner-gren Cen­ter fick ef­ter 50 år nya äga­re (Sa­bis) som har in­rett en ny re­stau­rang i käl­lar­vå­ning­en. Den kal­las Retro och sat­sar på svensk hus­mans­kost.

Hu­set ska i fort­sätt­ning­en an­vän­das för kon­fe­ren­ser och event. De läck­ra Sva­nen-sto­lar­na ri­ta­de av Ar­ne Jacob­sen finns kvar högst upp i hu­set.

Kanske kan man und­ra var­för in­te Wen­ner-gren själv upp­märk­sam­mas mer i hu­set. Var­för in­te lå­na in en ti­digt Electro­lux-damm­su­ga­re från Cent­rum för Nä­rings­livs­hi­sto­ria. Vi vet att de har ett ex­em­plar.

FOTO: © KONGSMARK FOTO En hel del är nu­me­ra om­byggt i Wen­ner-gren Cen­ter men den eleganta sky-ba­ren med Ar­ne Jacob­sen­sto­lar har be­va­rats.

Strax ef­ter in­vig­ning­en 1962 pre­sen­te­ra­des Wen­ner-gren Cen­ter i en ele­gant bro­schyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.