NÄR KRI­GET KOM

Riksettan - - En Bild Berättar - TEXT: JÖRGEN PERS­SON

En flyg­bild från 1950-ta­let. Ett land­skap så platt att det ba­ra kan va­ra … Skå­ne. Visst är det Skå­ne, när­ma­re be­stämt Käv­ling­e­vä­gen i Nöb­be­löv, i ut­kan­ten av Lund. Längst ner i hör­net syns två iden­tis­ka vil­lor och strax ovan­för en mas­sa växt­hus där två skor­ste­nar av­slö­jar att väx­ter­na då och då kan be­hö­va li­te ex­tra vär­me.

Vi på Rik­set­tan, som i hu­vud­sak bru­kar in­tres­se­ra oss för vägar och bi­lis­mens guld­å­der, har till en bör­jan in­te så myc­ket att häm­ta i den här bil­den. Det skul­le va­ra Käv­ling­e­vä­gen längst ner och al­lé­vä­gen till hö­ger som ver­kar le­da fram till en stör­re gård.

Det finns yt­ter­li­ga­re en bi­lis­tisk an­knyt­ning som in­te syns. Un­der de bå­da hu­sen finns två ga­rage, en prak­tisk lös­ning även så här långt sö­derut i Sve­ri­ge. När de skåns­ka vin­ter­stor­mar­na knac­kar på dör­ren så är det skönt att ha bi­len in­om­hus.

All­ra längst upp i bil­den syns yt­ter­li­ga­re två iden­tis­ka hus. Hur van­ligt var det att man bygg­de på det sät­tet på 1950-ta­let? Kan det ha hand­lat om att spa­ra på ar­ki­tekt­kost­na­der­na? Det blev ju bil­li­ga­re med två hus bygg­da ef­ter sam­ma rit­ning­ar …

Det här var egent­li­gen allt vi upp­täck- te i den här bil­den som finns pub­li­ce­rad på Svens­ka Ae­ro­bil­ders hem­si­da. Vi ha­de nog in­te kom­mit myc­ket läng­re om in­te fo­to­gra­fen Inge­mar D Kristi­an­sen ha­de skri­vit en kom­men­tar på hem­si­dan. Plöts­ligt hand­la­de det bå­de om and­ra världs­kri­get, teve­pro­gram­met Frå­ga Lund och om två brö­der som gil­la­de dah­li­or, to­ma­ter och höns.

Inge­mar D Kristi­an­sen fick lyck­ligt­vis syn på flyg­bil­den och be­rät­ta­de i en kom­men­tar att de bå­da hu­sen längst ner på bil­den bygg­des med peng­ar från Stor­bri­tan­ni­en. Det var en er­sätt­ning för det som hän­de kloc­kan 21.10 tors­da­gen den 18 no­vem­ber 1943.

Just då kom ett stort, till en bör­jan oi­den­ti­fi­e­rat, bomb­plan in över Lund och släpp­te en 450 ki­los min­bomb och drygt 150 brand­bom­ber över sta­den. Sen kret­sa­de pla­net en stund över Lund och för­svann där­ef­ter mot Ystad där det be­sköts av svens­ka luft­vär­net. Kloc­kan 21.35 läm­na­de flyg­pla­net svenskt om­rå­de.

I stort sett al­la som bod­de Lund 1943 hör­de och såg vad som hän­de den här tors­dags­kväl­len. 1 000-tals föns­ter kros­sa­des och glas­mäs­tar­na ha­de myc­ket att gö­ra de när­mas­te vec­kor­na.

En stor ”min­bomb” lan­da­de i Brö­der­na Hans­sons träd­gårds­mäs­te­ri som låg

un­ge­fär där Lunds kre­ma­to­ri­um lig­ger idag. Näs­tan al­la av de 17 växt­hu­sen total­för­stör­des in­klu­si­ve dah­li­or och to­mat­plan­tor. Brö­der­na ha­de ock­så ett hön­se­ri där 150 höns dö­da­des den här kväl­len. Den en­da tup­pen kla­ra­de sig där­e­mot pre­cis som en gris som kom undan med ett split­ter­ska­dat öra.

Bomberna ha­de fällts i ett två kilo­me­ter långt bäl­te över Lund men skadorna var in­te så om­fat­tan­de och märk­ligt nog omkom inga män­ni­skor. En järn­vägs­vagn las­tad med ved bör­ja­de brin­na, någ­ra bom­ber träf­fa­de Syd­krafts trans­for­ma­tor­sta­tion, hög­spän­nings­led­ning­en från Lom­ma slogs av och det brann in­ne på Se­pa­ra­tor (fö­re­gång­a­ren till Al­fa La­val).

Till en bör­jan för­stod in­te ens po­li­sen vad som ha­de hänt. Man trod­de ett tag att ett bomb­plan på av­vä­gar ha­de stör­tat över Lund och or­sa­kat brän­der­na. Lunds Väst­ra Hem­värns­kom­pa­ni skic­ka­des ut för att un­der­sö­ka lä­get men man hit­ta­de ing­et stör­tat plan, där­e­mot ett an­tal

BOMBERNA HA­DE FÄLLTS, MEN SKADORNA VAR IN­TE SÅ OM­FAT­TAN­DE OCH MÄRK­LIGT NOG OMKOM INGA MÄN­NI­SKOR.

brand­bom­ber som in­te ha­de ex­plo­de­rat. En av des­sa för­va­ras nu­me­ra på mu­se­et Kul­tu­ren. En av de hem­värns­sol­da­ter som skic­ka­des ut på bom­b­jakt var för öv­rigt den bli­van­de la­tin­pro­fes­sorn Ger­hard Bendz som se­na­re skul­le bli en av de lär­de i Lund i ett be­römt teve­pro­gram.

Att det hand­la­de om ett brit­tiskt flyg­plan för­stod man när hem­värns­män­nen hit­ta­de de­lar av en stor bomb in­ne bland res­ter­na av växt­hu­sen. Så små­ning­om släpp­tes en hem­lig po­lis­rap­port där det av­slö­ja­des att det hand­la­de om ett brit­tiskt plan som var på väg hem till hem­ma­ba­sen i Stor­bri­tan­ni­en. Där ska pi­lo­ten ha läm­nat en rap­port om att han trott att de blän­kan­de växt­hu­sen var en sjö el­ler möj­li­gen ha­vet. I den för­viss­ning­en släpp­te han sin åter­stå­en­de bom­blast och fick på det vi­set ett lät­ta­re plan som för­hopp­nings­vis skul­le kun­na ta sig till­ba­ka till ö-ri­ket.

Rik­set­tan har kon­tak­tat Royal Air For­ce-mu­se­et i Stor­bri­tan­ni­en för att få mer in­for­ma­tion om hän­del­sen. Kris Hend­rix, re­se­ar­cher på mu­se­et, hit­ta­de ing­et om bomberna i of­fi­ci­el­la pap­per och tror att bomberna över Lund var en li­te pin­sam histo­ria som blev ner­tys­tad ( hus­hed up) och han­te­ra­des via di­plo­ma­tis­ka ka­na­ler i Sve­ri­ge och Stor­bri­tan­ni­en.

Un­der kri­get var skå­ning­ar­na va­na vid att bomb­plan av oli­ka na­tio­na­li­te­ter kränk­te det svens­ka luft­rum­met, men hän­del­ser­na i no­vem­ber 1943 var ovan­li­ga av ett spe­ci­ellt skäl. Någ­ra da­gar ti­di­ga­re ha­de brit­ter­na bör­jat bom­ba Ber­lin och un­der en en­da natt kom 400 Lan­cas­ter­plan som släpp­te sin last över den tys­ka hu­vud­sta­den. En hel del av pla­nen sköts ner och det som rå­ka­de kom­ma in över Lund var tro­ligt­vis ska­dat ef­ter be­skjut­ning från det tys­ka luft­vär­net.

Lan­cas­ter var ett stort bomb­plan som till­ver­ka­des i 7 378 ex­em­plar. Det ha­de en ving­bredd på drygt 31 me­ter och kun­de trans­por­te­ra en bom­blast på åt­ta ton. Ett en­da ex­em­plar köp­tes ef­ter kri­get av Sve­ri­ge och an­vän­des för att tes­ta oli­ka ty­per av jet­mo­to­rer.

Åter till flyg­bil­den.

Strax ef­ter kri­get hör­de brit­ter­na av sig till de Lun­da­bor som ha­de fått si­na fas­tig­he­ter ska­da­de av bomberna 1943. Brit­ter­na vil­le gö­ra rätt för sig och de bå­da brö­der­na Hansson som ägt växt­hu­sen fick 400 000 kro­nor för att byg­ga nytt. Det är de­ras bå­da hus som syns på bil­den. Tro­ligt­vis är det även de­ras växt­hus.

Idag är växt­hu­sen bor­ta och det har byggts en hel del nya vil­lor runt om­kring. Men de bå­da iden­tis­ka hu­sen står kvar och Rik­set­tan har lyc­kats få tag på en av ägar­na, Jan Nils­son på Käv­ling­e­vä­gen 53. Han har bott drygt tre år i hu­set och har för­stås hört histo­ri­en om bomb­nat­ten 1943.

Jan kan in­te be­kräf­ta ryk­tet att brit­ter­na även bygg­de hu­set men det är fak­tiskt li­te ovan­ligt. Det har till ex­em­pel ett kyl­rum i käl­la­ren och ”väl­digt re­jä­la väg­gar”.

Lund slapp fler bom­ban­grepp un­der kri­get men ef­ter den där nat­ten i no­vem­ber be­slöt man att även växt­hus skul­le mörk­läg­gas så länge kri­get på­gick.

Mas­sor av föns­ter ska­da­des i Lund un­der bomb­nat­ten men värst drab­bat var brö­der­na Hans­sons träd­gårds­mäs­te­ri som total­för­stör­des. FOTO: SYDSVENSKAN/ © BIL­DER I SYD

I no­vem­ber 1943 ha­de brit­ter­na bör­jat bom­ba Ber­lin och 100-tals Lan­cas­ter­plan an­föll var­je natt den tys­ka hu­vud­sta­den. Det plan som släpp­te sin last över Lund kan ha na­vi­ge­rat fel och möj­li­gen var det ska­dat av tysk luft­värn­s­eld.

Någ­ra av de bomberna de­to­ne­ra­de in­te och sam­la­des in av hem­värns­sol­da­ter. En av bomberna har de­po­ne­rats på mu­se­et Kul­tu­ren i Lund. FOTO: NIKLAS INGMARSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.