TRÄPAUS

Riksettan - - En Bild Berättar -

Att va­ra skri­bent i Rik­set­tan in­ne­bär att ta and­ra vägar. ” Tag en an­nan väg”, sä­ger jag till mig själv när jag ska re­sa nå­gon­stans och så gör jag det.

Nu skul­le jag och min Tri­umph 1300, bi­len jag sit­ter i på vin­jett­bil­den här ovan, till Lud­vi­ka. I trak­ten har jag och mi­na sys­kon ett som­mar­nö­je som va­rit i släk­tens ägo se­dan 1920-ta­let. In­te ens för en skri­bent i Rik­set­tan är det en­kelt att ta en an­nan väg till ett så­dant stäl­le. Al­la sträck­ning­ar, väg­krö­kar och in­tres­san­ta mil­jö­er är re­dan av­boc­ka­de. Sna­ra­re kom­mer re­sans tak­tik i cent­rum – vad vill jag åter­se idag, vil­ken kom­bi­na­tion ska jag ko­ka ihop?

Den lil­la or­ten Sö­der­bär­ke vid riks­väg 66 strax ef­ter Fa­gers­ta åter­ser jag gär­na och of­ta. Där är så fint och dit kan man ta sig på åt­skil­li­ga sätt. Man kan till ex­em­pel ta av strax fö­re Fa­gers­ta från Nor­berg­hål­let och kö­ra över Vad. Vad Vad är? Vad är en by med en ud­da bro över en järn­väg.

Tog mig allt­så till Sö­der­bär­ke och fick till min för­vå­ning se att det nor­malt sett still­sam­ma sam­häl­let var propp­fullt av bi­lar. Gam­la Fol­kets hus var till sa­lu, ett Fol­kets hus byggt re­dan 1897. Jag stan­na­de bi­len, klev in och kom till­ba­ka till forn­ti­den.

Gam­la Fol­kets hus i Sö­der­bär­ke sägs va­ra det älds­ta be­va­ra­de i Da­lar­na, med be­to­ning på be­va­ra­de. Ett Fol­kets hus som mel­lan 1910 och 1926 ock­så in­rym­de en stum­films­bi­o­graf. Stum­filmspi­a­nis­tens pall möt­te i en­trén. Ett Fol­kets hus där bland and­ra Bor­läng­es sto­re sång­ar­son Jus­si Björ­ling och drag­spe­la­ren Kal­le Jular­bo upp­trätt på til­jor­na. Bil­jett­luc­kan var kvar till väns­ter i fo­a­jén.

Un­der 1928 skif­ta­de verk­sam­he­ten, Fol­kets hus blev snic­ker­fa­brik in­om en släkt Nor­ström. Den sis­te höll på än­da till 1998. Ingen­ting ha­de rörts se­dan dess och i snic­ke­ri­et, in­rymt i sto­ra sa­len, var he­la ma­skin­par­ken, al­la verk­tyg – allt! – in­takt be­va­rat se­dan star­ten 1928.

Al­la ma­ski­ner fick sin kraft från en el­mo­tor uppe vid tak­noc­ken, var­i­från

Ett till sy­nes oan­sen­ligt rött gam­malt hus med plåt­tak, mitt i Sö­der­bär­ke. Och en histo­ria. Blev Ho­gan­ders 1945, fö­re­ta­get finns än­nu.

ALLT VAR KVAR, SOM OM SNIC­KAR­NA BA­RA GÅTT DÄR­I­FRÅN VID DA­GENS SLUT FÖR ATT ÅTER­KOM­MA NÄS­TA DAG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.