Rätt bi­lar i Ki­vik

Riksettan - - I Backspegeln -

Det är lätt att bli ut­ma­nad när man ser bi­lar som de på par­ke­ring­en i Ki­vik (nr 4/2016.) Men det har bli­vit någ­ra fel när ni skul­le iden­ti­fi­e­ra dem.

För det förs­ta; Det finns var­ken nå­gon Chev­ro­let 1939 el­ler Lin­coln Zep­hyr 1937 på bil­den. Där­e­mot, från väns­ter i ned­re ra­den: Vol­vo 801 1938, De­so­to 1939 och myc­ket rik­tigt en Chev­ro­let 1947. Bakom Vol­von syns myc­ket rik­tigt en Mer­cu­ry 1939, och bakom den yt­ter­li­ga­re en Vol­vo 801. Dess­utom en bil som bör va­ra en Dod­ge 1938, och se­dan, med sto­ra S-mär­ket; en Lin­coln-zep­hyr som är en 36:a, in­te en 37:a. Man kan nog häv­da att de fles­ta bi­lar är taxi/dros­kor, fle­ra är för­läng­da, san­no­likt på Häh­nels i Mal­mö. I bak­grun­den en hel kla­se Ply­mouth 36-37:or.

tho­mas car­lquist

Tack Tho­mas, vi bö­jer oss in­för dina sto­ra kun­ska­per om 1930och 1940-ta­lets in­tres­san­ta bi­lar.

Redaktionen

Myc­ket att hål­la rätt på. FOTO: SYDSVENSKAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.