In­u­ti so­len

Den jät­te­li­ka och liv­gi­van­de stjär­nan.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Vår sol är en enorm stjär­na som har ska­pats ur en mas­siv gra­vi­ta­tions­kol­laps när rymd­damm och gas från en ne­bu­lo­sa kol­li­de­ra­de. Dess di­a­me­ter är cir­ka 109 gång­er stör­re än jor­dens och den väger 300 000 gång­er mer. So­len ut­gör vårt sol­systems cent­rum och är den ab­so­lut störs­ta him­la­krop­pen i vår när­het. Den be­står av 70 pro­cent vä­te och om­kring 28 pro­cent he­li­um (plus and­ra ga­ser).

”So­lens yta är ett tätt plasma­la­ger med en tem­pe­ra­tur på 5 800 gra­der kel­vin. Den är i kon­stant rö­rel­se tack va­re de kon­vek­ti­va rö­rel­ser som or­sa­kas av het­tan un­der­i­från”, sä­ger Da­vid Alex­an­der, fy­sik- och ast­ro­no­mi­pro­fes­sor vid Rice Uni­ver­si­ty. ”Des­sa kon­vek­ti­va rö­rel­ser vi­sar sig i en sprid­ning av möns­ter som kal­las gra­nu­la­tion som mä­ter om­kring 100 mil tvärs över och vi­sar sig på he­la so­ly­tan.”

I so­lens kär­na är tem­pe­ra­tu­ren och tryc­ket så högt, och vä­te­a­to­mer­na rör sig så snabbt att det or­sa­kar fu­sion vil­ket för­vand­lar vä­te­a­to­mer till he­li­um. Elektro­mag­ne­tisk strål­ning trans­por­te­ras från so­lens kär­na till ytan och för­svin­ner ut i rymden som elektro­mag­ne­tisk strål­ning, ett för­blin­dan­de ljus och oer­hör­da mäng­der sol­vär­me. Fak­tum är att so­lens kär­na är var­ma­re än själ­va ytan, men när vär­men läm­nar ytan sti­ger tem­pe­ra­tu­ren till 1–2 mil­jo­ner gra­der Celsi­us. En­ligt Da­vid Alex­an­der för­står ast­ro­no­mer­na in­te fullt ut var­för so­lens at­mo­sfär är så het, men de tror att det har nå­got att gö­ra med mag­ne­tis­ka fält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.