Ve­nus

Upp­täck hur lik pla­ne­ten egent­li­gen är jor­den …

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Ve­nus har of­ta kal­lats för jor­dens sys­ter­pla­net tack va­re de­ras lik­he­ter. Bå­da pla­ne­ter­na är ter­rest­ri­a­la (vil­ket in­ne­bär att de be­står av ki­selsten) och de lik­nar varand­ra när det kom­mer till stor­lek, mas­sa och gra­vi­ta­tion. Ve­nus har för­mod­li­gen en struk­tur som på­min­ner om jor­dens med en skor­pa, man­tel och kär­na.

Di­a­me­tern är om­kring 1 200 mil, vil­ket är 65 mil mind­re än jor­den. Mas­san är 80 pro­cent av jor­dens och pla­ne­tens gra­vi­ta­tion är 90 pro­cent av jor­dens.

Men det finns även många skill­na­der mel­lan Ve­nus och jor­den. Ve­nus be­fin­ner sig om­kring 10,8 mil­jo­ner mil från so­len och har en näs­tan perfekt cir­ku­lär om­lopps­ba­na me­dan al­la öv­ri­ga pla­ne­ter i sol­sy­ste­met har el­lip­tis­ka om­lopps­ba­nor. Ve­nus ge­nom­för ett varv på 225 da­gar och ro­te­rar lång­samt med en­dast ett varv på he­la 243 da­gar.

Ve­nus kon­stant höga tem­pe­ra­tur gör att pla­ne­ten sak­nar yt­vat­ten.

Pla­ne­ten har över 1 500 vul­ka­ner, varav många mä­ter över 10 mil i di­a­me­ter.

De fles­ta av dem är in­ak­ti­va men man tror att det ny­li­gen kan ha fun­nits vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet på pla­ne­ten. Ef­tersom Ve­nus in­te har nå­gon ne­der­börd kan åsko­vä­der ha or­sa­kats av fal­lan­de as­ka från vul­kan­ut­brott. Ut­brot­ten har ska­pat en ste­nig och karg yta med slät­ter, berg och da­lar.

Ve­nus är täckt av över 1 000 ned­slag­skrat­rar. Jor­den och and­ra pla­ne­ter har ock­så krat­rar, men krat­rar­na på Ve­nus är ovan­li­ga ef­tersom de är i så fint skick. De har in­te för­störts av ero­sion el­ler and­ra ned­slag. Ve­nus kan ha va­rit med om en omfattande hän­del­se för så länge som 500 mil­jo­ner år se­dan som änd­ra­de pla­ne­tens yta och at­mo­sfär to­talt. När ob­jekt trä­der in i at­mo­sfä­ren idag brin­ner de an­ting­en upp el­ler sak­tas ned så att de in­te ska­par nå­gon kra­ter.

Det har vi­sat sig va­ra svårt att ta re­da på mer om

Ve­nus, del­vis på grund av den tä­ta at­mo­sfä­ren. Trots att son­der be­sök­te pla­ne­ten re­dan ti­digt på 1960-ta­let kart­la­des den in­te helt och hål­let för­rän NASA skic­ka­de dit son­den Ma­gel­lan 1989. The Ve­nus Ex­press kon­stru­e­ra­des av Eu­ro­pe­is­ka rymd­or­ga­ni­sa­tio­nen 2005 och är en ut­forsk­nings­sond som lig­ger i ba­na runt Ve­nus och skic­kar till­ba­ka da­ta om pla­ne­tens at­mo­sfär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.