Sa­tur­nus

Ga­sjät­ten som är känd för sitt ring­sy­stem och vars stor­lek en­dast över­träf­fas av Ju­pi­ter.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Vi har be­trak­tat Sa­tur­nus med blot­ta ögat se­dan för­hi­sto­ris­ka ti­der, men pla­ne­tens mest uni­ka kän­ne­tec­ken – ring­sy­ste­met – upp­täck­tes in­te för­rän 1610. Var­je ring be­står av mil­jar­der damm- och vat­ten­is­par­tik­lar. Sa­tur­nus har om­kring 14 sto­ra ringin­del­ning­ar, men det finns ock­så sa­tel­li­ter och and­ra struk­tu­rer i någ­ra av ring­ar­na och mel­lan­rum­men. Sa­tur­nus ring­ar tros kom­ma från res­ter av må­nar, ko­me­ter och and­ra him­la­krop­par som har bru­tits sön­der i pla­ne­tens at­mo­sfär.

Ring­ar­na är emel­ler­tid in­te det enda med Sa­tur­nus som fa­sci­ne­rar oss. Ga­sjät­ten har mind­re tät­het än nå­gon an­nan pla­net i sol­sy­ste­met och har en näs­tan fly­tan­de struk­tur. Den ut­strå­lar en enorm mängd ener­gi vil­ket tros va­ra ett re­sul­tat av lång­sam gra­vi­ta­tions­kom­pres­sion. Sa­tur­nus tar om­kring 29,5 år på sig att ro­te­ra runt so­len och ro­ta­tio­nen runt den eg­na ax­eln är en smu­la mer kom­plex. Oli­ka son­der har upp­skat­tat oli­ka ro­ta­tions­ti­der, varav den se­nas­te är 10 tim­mar, 32 mi­nu­ter och 35 se­kun­der.

Va­ri­a­tio­ner­na har för­mod­li­gen nå­got att gö­ra med ore­gel­bun­den­he­ter i pla­ne­tens ra­di­ovå­gor på grund av lik­he­ter­na mel­lan dess mag­ne­tis­ka ax­el och ro­ta­tions­ax­el.

Sa­tur­nus har en kall at­mo­sfär som be­står av moln i la­ger som in­ne­hål­ler bå­de vat­ten­is och am­mo­ni­a­kis. Vin­dar­na kan kom­ma upp i 1 800 kilo­me­ter i se­kun­den. Ibland har Sa­tur­nus stor­mar på ytan, lik­nan­de de på Ju­pi­ter. En så­dan storm är den sto­ra vi­ta fläc­ken, en väl­dig storm på pla­ne­tens nor­ra halv­klot som har ob­ser­ve­rats var­je Sa­tur­nus-år se­dan 1876.

En konst­närs skild­ring av ring­sy­ste­mets be­stånds­de­lar.

Våg­for­ma­de struk­tu­rer i mol­nen kan ses i Sa­tur­nus at­mo­sfär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.