Ura­nus

Ura­nus är den sjun­de pla­ne­ten från so­len, den tred­je störs­ta och fjär­de mest mas­si­va i sol­sy­ste­met – samt den förs­ta som upp­täck­tes med hjälp av te­leskop.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Ura­nus skul­le kun­na rym­ma 63 jord­klot (den är ba­ra 14,5 gång­er så kom­pakt ef­tersom det är en ga­sjät­te). Pla­ne­ten är den tred­je störs­ta i vårt sol­sy­stem. När den av­bil­das ser den lugn och blek­blå ut. Den har ett kom­plext ring­sy­stem och to­talt 27 må­nar som går i ba­na runt den moln­täck­ta gas­krop­pen. Av­stån­det till so­len gör att tem­pe­ra­tu­ren i det öv­re moln­skik­tet är ­214 gra­der Celsi­us och av­stån­det till jor­den gör att den är svår att få syn på – en fak­tor som gjor­de att den in­te klas­si­fi­ce­ra­des som pla­net för­rän 1781 av ast­ro­no­men Wil­li­am Her­schel.

Mi­ran­da är full av ned­slag­skrat­rar och ärr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.