Eu­ro­pa

Vår störs­ta chans att hit­ta liv finns på Ju­pi­ters må­ne.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Eu­ro­pa är jäm­te Io, Ga­ny­me­de och Cal­listo en av Ju­pi­ters fy­ra störs­ta må­nar. Den är an­märk­nings­värd tack va­re sin istäck­ta yta med ett möj­ligt hav un­der­till. Al­la må­nar vän­der sam­ma si­da mot Ju­pi­ter un­der sin ba­na runt pla­ne­ten. Islag­ret som täc­ker Eu­ro­pas he­la yta är in­te mer än 0,8–16 mil tjockt. Må­nens yta är en av de slä­tas­te i sol­sy­ste­met. De da­lar och höj­der som finns mä­ter in­te mer än någ­ra hund­ra me­ter i djup el­ler höjd. Det ty­der på att Eur­poa är ung och fort­fa­ran­de for­mas, som jord­klo­tet.

Eu­ro­pa be­står mesta­dels av sten trots att kär­nan har ett högt jär­nin­ne­håll. Gra­vi­ta­tions­kraf­ter från Ju­pi­ter och de and­ra tre sto­ra må­nar­na har för­sett Eu­ro­pa ett varmt in­re i en pro­cess som kal­las för tid­vat­ten­upp­värm­ning och som på­min­ner om hur tid­vatt­net på jor­den fun­ge­rar när vår må­ne drar i ha­ven.

Eu­ro­pa har en väl­digt tunn at­mo­sfär som be­står av en­bart sy­re och som ska­pas från par­tik­lar som skic­kas ut från strål­ning­en från Ju­pi­ter. Par­tik­lar­na träf­far må­nens yta och bil­dar vat­ten­ånga.

Tack va­re att Eu­ro­pa knappt har nå­gon at­mo­sfär da­lar tem­pe­ra­tu­ren på ytan till -162 gra­der Celsi­us vid ekva­torn och blir möj­li­gen så låg som -220 gra­der vid po­ler­na. Det är nä­ra den ab­so­lu­ta noll­punk­ten som lig­ger på -273,15 gra­der Celsi­us. Någ­ra kilo­me­ter ner i Eu­ro­pas hav kan tem­pe­ra­tu­ren lig­ga på -30 gra­der el­ler så högt som 0 gra­der Celsi­us, vil­ket in­ne­bär att po­ten­ti­el­la livs­for­mer skul­le va­ra tvung­na att an­pas­sa sig till myc­ket lå­ga tem­pe­ra­tu­rer.

Den sto­ra mäng­den strål­ning­en från Ju­pi­ter kan or­sa­ka stor ska­da på en rymd­sond som skic­kas till

Eu­ro­pa. En av få son­der som har stu­de­rat må­nen var son­den Ga­li­leo, döpt ef­ter ast­ro­no­men som upp­täck­te

Ju­pi­ters fy­ra störs­ta må­nar un­der en vec­ka 1610. Den fär­da­des mel­lan Ju­pi­ter och dess må­nar mel­lan 1995 och

2003 och för­såg oss med en stor del av den in­for­ma­tion vi har om Eu­ro­pa i dag.

Syn­li­ga spric­kor i isen be­ty­der att ett hav kan döl­ja sig un­der ytan.

Bil­den som togs av rymd­son­den Cas­si­ni vi­sar hur Eu­ro­pa kas­tar sin skug­ga på Ju­pi­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.