Po­lar­s­ken på and­ra pla­ne­ter

Läs om vad som ska­par de mag­ni­fi­ka ljussho­wer­na i vårt sol­sy­stem.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Un­der långa ti­der trod­de man att po­lar­s­ken var de dö­das sjä­lar som fär­da­des till li­vet ef­ter det­ta. Ett po­lar­s­ken på jor­den or­sa­kas av so­len och kan an­ses va­ra ett slags rymd­vä­der. Sol­vin­dar träf­far jor­den med högt lad­da­de par­tik­lar, men pla­ne­tens mag­net­fält av­le­der de fles­ta av dem in­nan de träf­far at­mo­sfä­ren. Ibland för­stärks des­sa vin­dar av sol­stor­mar el­ler ko­ro­na­massaut­kast­ning­ar som fri­gör sto­ra mäng­der plas­ma.

När des­sa in­ten­si­va sol­vin­dar når jor­den fång­as en del av de jo­ni­se­ra­de par­tik­lar­na i mag­net­fäl­tet. Des­sa par­tik­lar ac­ce­le­re­rar längs fält­lin­jer­na mot po­ler­na där de trä­der in i den öv­re at­mo­sfä­ren och kol­li­de­rar med gas­par­tik­lar som får dem att av­ge ett skarpt ljus. Det är den­na pro­cess som lig­ger bakom de fa­sci­ne­ran­de po­lar­ske­nen.

På Ju­pi­ter, Sa­tur­nus, Ura­nus och Nep­tu­nus bil­das po­lar­s­ken på ett lik­nan­de sätt som på jor­den. På Mars och Ve­nus är pro­ces­sen väl­digt an­norlun­da då ing­en av des­sa pla­ne­ter har nå­got mag­net­fält att ta­la om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.