Pla­ne­ter­nas fär­ger

Ve­ten­ska­pen bakom vårt färg­gla­da sol­sy­stem.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Av sol­sy­ste­mets åt­ta pla­ne­ter är det ba­ra två som in­te kan ses med blot­ta ögat från jor­den: Ura­nus och Nep­tu­nus. Om man in­te an­vän­der ett te­leskop är även de syn­li­ga pla­ne­ter­nas fak­tis­ka ut­se­en­den svå­ra att upp­fat­ta, bort­sett från vår när­mas­te gran­ne Mars som även för­hi­sto­ris­ka kul­tu­rer upp­fat­ta­de som röd.

De se­nas­te hund­ra årens rymd­ex­pe­di­tio­ner och ve­ten­skap­li­ga fram­steg har för­bätt­rat vår bild av pla­ne­ter­na av­se­värt, även när det gäl­ler de som är när­mast re­spek­ti­ve längst bort från so­len. Nu kan änt­li­gen iden­ti­fi­e­ra pla­ne­ter­nas sanna fär­ger och för­stå var­för de ser ut som de gör.

Pla­ne­ter­nas färg av­görs av vil­ka ma­te­ri­al de be­står av och i vis­sa fall av hur de­ras at­mo­sfär ab­sor­be­rar och re­flek­te­rar ljus från so­len.

De fy­ra jord­li­ka pla­ne­ter­na som har so­li­da steny­tor är mesta­dels grå el­ler röd­bru­na på grund av fö­re­koms­ten av till ex­em­pel järn på ytan. Ve­nus yta är emel­ler­tid svår att upp­täc­ka från rymden ef­tersom en tät at­mo­sfär och tjoc­ka sy­ra­moln om­ger den. Svav­let i mol­nen re­flek­te­rar lju­set och ger Ve­nus sin tyd­li­ga gu­la ny­ans. En lik­nan­de prin­cip gäl­ler när man ska av­gö­ra de fy­ra ga­sjät­tar­nas fär­ger. Ura­nus och Nep­tu­nus fram­står som blå ef­tersom me­tang­as i de­ras re­spek­ti­ve at­mo­sfär ab­sor­be­rar rött ljus – det gör att de ba­ra re­flek­te­rar blått.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.