In­u­ti en rymd­dräkt

Hur är ast­ro­nau­tens dräkt kon­stru­e­rad som gör att man kan över­le­va i rymden?

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Det är för­mod­li­gen rim­li­gast att in­te tän­ka på en rymd­dräkt som ett klä­des­plagg – en trö­ja man tar på sig för att hål­la sig varm el­ler ett par stöv­lar för att slip­pa bli blöt om föt­ter­na – ut­an sna­ra­re som en mil­jö el­ler ett li­tet pri­vat rymd­skepp som ast­ro­nau­ter­na bär när de be­fin­ner sig i rymden.

Två up­pen­ba­ra hot mot män­ni­skan i rymden är bris­ten på sy­re och de väl­di­ga tem­pe­ra­tur­väx­ling­ar­na som kan skif­ta mel­lan -100 gra­der Celsi­us till 120 plus­gra­der. Men de kan ut­sät­tas för and­ra fa­ror ock­så, till ex­em­pel ex­tremt lågt tryck, mikro­me­te­o­ri­ter som ru­sar fram många gång­er snab­ba­re än en ge­värsku­la och ex­po­ne­ring för höga strål­nings­hal­ter som in­te fil­tre­ras av nå­gon at­mo­sfär som på jor­den.

Ast­ro­nau­ter be­hö­ver skyd­das från des­sa fa­ror när de be­fin­ner sig utan­för rymd­far­kos­ten och det är pre­cis vad rymd­dräk­ten är kon­stru­e­rad för. Den är upp­de­lad i ett an­tal hu­vudsek­tio­ner med bå­de rör­li­ga och fix­e­ra­de de­lar och är de­sig­nad för att ge fy­siskt skydd ut­vän­digt. In­u­ti dräk­ten har ast­ro­nau­ten en tryck­ju­ste­rad och sy­resatt mil­jö.

Un­der­till bär ast­ro­nau­ten ett plagg som hjäl­per till att re­gle­ra kropps­tem­pe­ra­tu­ren med in­väv­da rör i vil­ka vat­ten cir­ku­le­rar. I ast­ro­nau­tens ryggsäck ryms det pri­mä­ra livs­up­pe­hål­lan­de sy­s­te­met som pum­par in sy­re i ast­ro­nau­tens hjälm och av­lägs­nar över­flö­digt kol­di­ox­id från ut­and­nings­luf­ten. Den in­ne­hål­ler även den elekt­ris­ka ut­rust­ning som krävs för att dri­va dräk­tens sy­stem och en vat­ten­tank till ned­kyl­nings­sy­ste­met.

”I ast­ro­nau­tens ryggsäck ryms det pri­mä­ra livs­up­pe­hål­lan­de sy­s­te­met …”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.