Ast­ro­naut­trä­ning un­der vat­ten

Den bäs­ta plat­sen på jor­den att trä­na in­för tyngd­lös­het är i en bas­säng.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

När ast­ro­nau­ter för­be­re­der sig in­för upp­drag på den in­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen, ISS, mås­te de öva på de upp­gif­ter de ska ut­fö­ra i rymden. För att gö­ra trä­ning­en så re­a­lis­tisk som möj­ligt mås­te mikro­gra­vi­ta­tio­nen de kom­mer att upp­le­va utan­för pla­ne­tens at­mo­sfär si­mu­le­ras här på jor­den.

Det kans­ke lå­ter lång­sökt, men NASA har kom­mit på ett lis­tigt sätt att ko­pi­e­ra rym­dens uni­ka mil­jö på vår hem­pla­net – de har pla­ce­rat en ko­pia av de­lar av ISS i en enorm bas­säng. Den ame­ri­kans­ka rymd­or­ga­ni­sa­tio­nen har döpt den 12 me­ter dju­pa bas­säng­en till NBL (Neu­tral Bu­oyan­cy Lab) och ast­ro­nau­ter har trä­nat här se­dan 1996.

Ast­ro­nau­ter­na läg­ger dag­li­gen 6–8 tim­mar på un­der­vat­ten­söv­ning­ar – det mot­sva­rar ti­den för ett upp­drag utan­för far­kos­ten i rymden. När det är dags för trä­ning­en skug­gas ast­ro­nau­ten av en dykan­de ka­me­ra­man som fil­mar all­ting så att öv­ning­en ska kun­na ut­vär­de­ras i ef­ter­hand. Sä­ker­hets­per­so­nal är stän­digt när­va­ran­de i bas­säng­en och ast­ro­nau­ten är an­slu­ten till en rad oli­ka stöd­sy­stem för sy­re, ström­för­sörj­ning och kom­mu­ni­ka­tion.

Un­der vatt­net an­das ast­ro­nau­ten ni­trox, vil­ket be­står av 46 pro­cent sy­re istäl­let för de 21 pro­cent vi nor­malt an­das. Den öka­de kon­cent­ra­tio­nen av sy­re mins­kar ris­ken för dy­kar­sju­ka. Ast­ro­nau­ten har dess­utom möj­lig­het att fäs­ta sig vid räc­ken me­dan de ut­för si­na upp­gif­ter. Al­la trä­nings­mo­ment som ut­förs un­der vatt­net är en si­mu­le­ring av kom­man­de upp­gif­ter om­bord på ISS.

At­so­nau­ter­na trä­nar upp till åt­ta tim­mar om da­gen un­der vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.