Cu­ri­o­si­tys störs­ta upp­täck­ter

STÖRS­TA UPP­TÄCK­TER

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Den mest so­fisti­ke­ra­de ro­vern som har skic­kats till en an­nan pla­net har upp­täckt att Mars en gång var be­bo­e­ligt.

Idag är pla­ne­ten Mars torr, kall och karg. Ing­et vat­ten flö­dar på ytan och luf­ten är tunn och gif­tig. Men en gång i ti­den ha­de Mars vat­ten, var möj­li­gen varm och kan även ha haft mi­kro­bi­o­lo­giskt liv.

År 2004 land­sat­te NASA två ro­bo­tro­vers, Spi­rit och Op­por­tu­ni­ty, på Mars och fann över­ty­gan­de be­vis för att vat­ten en gång rann på Mars yta – kans­ke så ny­li­gen som för fem mil­jo­ner år se­dan. Det fors­kar­na vil­le ta re­da på här­näst är om vatt­net bi­drog till en mil­jö som kun­de här­bär­ge­ra liv. Så de skic­ka­de yt­ter­li­ga­re en ro­ver – den störs­ta som nå­gon­sin har skic­kats ut i rymden – för att få svar på frå­gan.

Cu­ri­o­si­ty är un­ge­fär li­ka stor som en fa­mil­je­bil. Ro­vern kon­trol­le­ras av tek­ni­ker på jor­den vars kom­man­don kan ta 20 mi­nu­ter att nå Mars. I Cu­ri­o­si­tys da­tor­hjär­na finns pro­gram­va­ran AEGIS som iden­ti­fi­e­rar fö­re­mål av in­tres­se och und­vi­ker fa­ror som bran­ta slutt­ning­ar, sto­ra sten­block el­ler di­ken, ut­an att fors­kar­na på jor­den be­hö­ver läg­ga sig i.

Cu­ri­o­si­tys upp­häng­ning gör att den kan ta sig över hin­der sam­ti­digt som al­la sex hjul har mark­kon­takt. Ro­vern har 17 ”ögon” – ett ka­me­ra­sy­stem som kan ska­pa en tre­di­men­sio­nell kar­ta av ter­räng­en in­om tre me­ters om­krets. Det hjäl­per Cu­ri­o­si­ty att be­dö­ma av­stån­det till hin­der som lig­ger i vägen.

Des­sa tek­nis­ka lös­ning­ar bi­drar till att Cu­ri­o­si­ty uppnår si­na ve­ten­skap­li­ga mål. De in­be­gri­per att hit­ta li­vets ke­mis­ka bygg­ste­nar, un­der­sö­ka mi­ne­ra­ler på Mars yta och mä­ta strål­ning och and­ra för­hål­lan­den i at­mo­sfä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.