Rymd­far­kos­ten Ori­on

Så kom­mer er­sät­ta­ren för NASA:S Spa­ce Shutt­le att ta oss ut i rymden.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

De pri­mä­ra må­len med rymd­far­kos­ten Ori­on som ska till­ver­kas åt NASA av tek­nik­fö­re­ta­get Lock­heed Mar­tin är att trans­por­te­ra män­ni­skor och last till ISS och pla­ce­ra ast­ro­nau­ter på må­nen ef­ter ett näs­tan 50 år långt up­pe­håll. Ori­on gjor­de sin förs­ta test­flyg­ning 2014 och är pla­ne­rad att ge­nom­fö­ra ett upp­drag på må­nen un­der ti­digt 2020-tal.

Ori­ons be­sätt­nings­mo­dul på­min­ner i de­sign och ut­fö­ran­de om Apol­los kom­man­do­mo­dul som en gång för­de ast­ro­nau­ter till må­nen. Den är tre gång­er så stor som Apol­lo-mo­du­len med sam­ma 70 gra­ders lut­ning längst upp, vil­ket an­ses va­ra den säk­ras­te och mest på­lit­li­ga for­men för åter­in­trä­de i jor­dens at­mo­sfär vid hög has­tig­het. Ori­on-mo­du­len har en di­a­me­ter på fem me­ter och en to­tal mas­sa på om­kring 9 000 ki­lo in­klu­si­ve last och be­sätt­ning. Det­ta kan va­ri­e­ra be­ro­en­de på om upp­dra­get gäl­ler ISS el­ler må­nen. Till skill­nad från Apol­lo-mo­du­len som ha­de plats för en be­sätt­ning på tre per­so­ner har Ori­on-mo­du­len ka­pa­ci­tet för fy­ra till sex ast­ro­nau­ter.

An­slu­ten till be­sätt­nings­mo­du­len är ser­vice­mo­du­len som står för fram­drift, ström­för­sörj­ning, kom­mu­ni­ka­tion och för­va­ring av vat­ten och luft. Ser­vice­mo­du­len är för­sedd med ett par ut­vik­ba­ra sol­pa­ne­ler som kom­mer på plats ef­ter start, samt bat­te­ri­er som kan lag­ra ener­gi för till­fäl­len då det är mörkt. Lik­som Ori­ons be­sätt­nings­mo­dul är även ser­vice­mo­du­len fem me­ter i di­a­me­ter. Den har en mas­sa på om­kring 3 700 ki­lo plus 8 300 ki­lo bräns­le.

Ser­vice­mo­du­lens mo­tor drivs av mo­no­me­tyl­hyd­ra­zin och kvä­ve­tetrox­id vil­ka är driv­me­del som an­tänds i kon­takt med varand­ra och där­för in­te krä­ver nå­gon an­tänd­nings­käl­la. En an­nan för­del med des­sa driv­me­del är att de in­te mås­te ky­las ner som and­ra bräns­len, ut­an kan för­va­ras i rumstem­pe­ra­tur. 24 mi­ni­ra­ke­ter runt ser­vice­mo­du­len ger kon­troll över styr­ning­en åt al­la håll, men de är näs­tan 30 gång­er sva­ga­re än hu­vud­ra­ke­ten.

Ori­ons be­sätt­nings­mo­dul är för­sedd med en kom­bi­na­tion av fall­skär­mar och luft­kud­dar för att sä­ker­stäl­la en mjuk land­ning på mar­ken el­ler i ha­vet. Ser­vice­mo­du­len se­pa­re­ras från be­sätt­nings­mo­du­len i rymden och brin­ner upp i at­mo­sfä­ren. Ori­ons be­sätt­nings­mo­dul kom­mer att kun­na åter­an­vän­das för åt­minsto­ne tio upp­drag, bort­sett från vär­mesköl­den som brin­ner upp vid åter­in­trä­det i jor­dens at­mo­sfär då den skyd­dar ast­ro­nau­ter­na från den ex­tre­ma het­tan.

Ett sä­ker­hets­sy­stem ser till att be­sätt­ning­en und­vi­ker fa­ra vid en nödsi­tu­a­tion.

Ori­on kom­mer att doc­ka med ISS vid sin jung­fru­re­sa för att sä­ker­stäl­la att sy­ste­men fun­ge­rar som de ska.

Ori­on kom­mer att kun­na trans­por­te­ra en mån­land­nings­far­kost till må­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.