Voya­ger 1 & 2

Så fun­ge­rar de nu­me­ra väl­digt av­lägs­na son­der­na.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Den 20 au­gusti 1977 sköts Voya­ger 2 upp från Cape Ca­na­ve­ral i Flo­ri­da om­bord på en Ti­tan-cen­taur-ra­ket. Det ut­gjor­de start­skot­tet för ti­der­nas mest am­bi­tiö­sa rymd­ex­pe­di­tion. Två vec­kor se­na­re skic­ka­des Voya­ger 1 upp på sam­ma sätt, dock med nå­got hög­re has­tig­het vil­ket in­ne­bar att den så små­ning­om pas­se­ra­de Voya­ger 2. Lis­tan över vad de två son­der­na har ut­rät­tat är ma­ka­lös. De har ut­fors­kat al­la sol­sy­ste­mets stör­re pla­ne­ter bort­om Mars, stu­de­rat någ­ra av Ju­pi­ter och Sa­tur­nus må­nar och på kö­pet gjort ota­li­ga and­ra upp­täck­ter på vägen. Nu är de på väg ut ur sol­sy­ste­met – de är de männ­si­ko­till­ver­ka­de fö­re­mål som be­fin­ner sig längst bort från jor­den.

Upp­dra­gets in­led­ning sam­man­föll med en för­del­ak­tig lin­je­ring av pla­ne­ter­na som gjor­de det möj­ligt för Voya­ger 2 att be­sö­ka Ju­pi­ter, Sa­tur­nus, Ura­nus och Nep­tu­nus. Voya­ger-ex­pe­di­tio­nen var ba­ra den and­ra (ef­ter Pio­ne­er 10 och 11, 1974 re­spek­ti­ve 1975) som be­sök­te Ju­pi­ter och där­på Sa­tur­nus. Nu upp­täck­tes fö­re­koms­ten av ring­ar runt Ju­pi­ter och Voya­ger 2 blev först med att stu­de­ra Ura­nus och Nep­tu­nus på nä­ra håll.

Hu­vud­syf­tet var att ut­fors­ka Ju­pi­ter och Sa­tur­nus, men när det stod klart att rymd­far­kos­ten fort­sat­te att fun­ge­ra för­läng­des upp­dra­get till att in­klu­de­ra Nep­tu­nus och Ura­nus för Voya­ger 2. Voya­ger 1 kun­de ha fort­satt till Plu­to, men NASA be­slu­ta­de istäl­let att för­läg­ga rut­ten till Sa­tur­nus och må­nen Ti­tan.

Voya­ger-son­der­na får kraft från si­na ra­di­o­ak­ti­va ge­ne­ra­to­rer som kom­mer att fort­sät­ta att fun­ge­ra till om­kring år 2020. Voya­ger 1 är nu drygt 17 mil­jar­der kilo­me­ter från so­len och av­stån­det mel­lan Voya­ger 2 och so­len är över 14 mil­jar­der kilo­me­ter.

Ef­ter att ha bi­dra­git med så många ban­bry­tan­de upp­täck­ter är nu bå­da far­kos­ter­na på väg ut ur sol­sy­ste­met. De be­räk­nas läm­na so­lens på­ver­kan och trä­da in i den in­ter­stel­lä­ra rymden in­om någ­ra år, men det är in­te klar­lagt ex­akt när det kom­mer att ske.

Om 40 000 år kom­mer Voya­ger 1 att be­fin­na sig in­om 1,6 ljusårs av­stånd från en stjär­na i stjärn­bil­den Gi­raf­fen som tros här­bär­ge­ra ett pla­net­sy­stem. 256 000 år se­na­re kom­mer Voya­ger 2 att be­fin­na sig 4,3 ljusår från Si­ri­us som är den star­kast ly­san­de stjär­nan på vår him­mel bort­sett från so­len.

”De har ut­fors­kat al­la sol­sy­ste­mets stör­re pla­ne­ter bort­om Mars.”

Voya­ger 2 skjuts upp med ra­ke­ten Ti­tan Iii-cen­taur den 20 au­gusti 1977.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.