MODIS

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

In­stru­men­tet MODIS (Mo­de­ra­te­re­so­lu­tion Ima­ging Spectro­po­la­ri­me­ter) sam­lar in da­ta från 36 band av det elektro­mag­ne­tis­ka spekt­rat. Ett te­leskop (med en spe­gel på 17,78 cen­ti­me­ter) sam­lar in da­ta gäl­lan­de för­del­ning och tem­pe­ra­tur av moln och vat­ten­ånga samt pro­ces­ser i ha­ven och den läg­re at­mo­sfä­ren då sa­tel­li­ten pas­se­rar över ekva­torn kloc­kan 22:30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.