ASTER

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

ASTER (Ad­van­ced Spa­ce­bor­ne Ther­mal Emis­sion and Re­flec­tion ra­di­o­me­ter) be­står av tre te­leskop som var åt­ton­de mi­nut tar högupp­lös­ta bil­der av mark­höj­der, yttem­pe­ra­tu­rer, ut­släpp och re­flek­tio­ner. De kan upp­täc­ka för­änd­ring­ar på marky­tan och an­vänds för att ka­libre­ra da­ta som er­hålls av de and­ra Ter­ra-in­stru­men­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.