MOPITT

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

In­stru­men­tet MOPITT (Me­a­su­re­ments Of Pol­lu­tion In The Tro­posphe­re) mä­ter mäng­den kol­mo­nox­id (CO) i tro­po­sfä­ren ge­nom att ana­ly­se­ra in­fra­röd strål­ning som strå­lar ut ver­ti­kalt från jor­den. Mät­ning­ar­na gör det möj­ligt att ska­pa mo­del­ler över sam­man­sätt­ning­en och dis­tri­bu­tio­nen av fos­sil bräns­le­för­bruk­ning och bi­o­mass­för­brän­ning på glo­bal ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.