Mar­ken

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

Pro­jek­tet SRTM (Shutt­le Ra­dar To­po­grap­hy Mis­sion) ge­nom­för­des av rymd­fär­jan En­de­a­vour i feb­ru­a­ri 2000. Två ra­da­ran­ten­ner an­vän­des för att ska­pa den hit­tills mest omfattande och högupp­lös­ta di­gi­ta­la to­po­gra­fis­ka kar­tan över jor­dens ter­räng. Da­tan an­vänds av Goog­le Earth till kar­tor i bå­de 2D och 3D.

Jor­dob­ser­ve­ran­de sa­tel­li­ter är vik­ti­ga vid över­vak­ning av års­tids­re­la­te­ra­de för­änd­ring­ar i växt­lig­he­ten. För­u­tom att stu­de­ra lång­sik­ti­ga för­änd­ring­ar an­vänds de till att ob­ser­va och ut­fär­da var­ning­ar för na­tur­ka­ta­stro­fer som vul­kan­ut­brott, skogs­brän­der och jord­bäv­ning­ar.

Per­spek­tiv­vy över San­ta Bar­ba­ra ge­ne­re­rad med hjälp av da­ta från rymd­fär­jan En­de­a­vour.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.