Gra­vi­ta­tion

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

GOCE (Eu­ro­pe­an gra­vi­ty fi­eld and ste­a­dy-sta­te oce­an cir­cu­la­tion ex­plo­rer) sköts upp i mars 2009 och är för­sedd med en ”Electrosta­tic Gra­vi­ty Gra­di­o­me­ter” (EGG) som mä­ter jor­dens gra­vi­ta­tions­fält. Ge­nom att lä­sa av va­ri­a­tio­ner i tyngd­kraf­ten kan den ska­pa kar­tor över jord­klo­tet som vi­sar havs­cir­ku­la­tion och -för­änd­ring­ar, istäc­ke­nas rö­rel­ser och sam­man­sätt­ning vid po­ler­na, samt för­hål­lan­den i jor­dens in­re.

I mars 2002 lan­se­ra­de NASA två Gra­ce-rymd­son­der (Gra­vi­ty Re­co­ve­ry And Cli­ma­te Ex­pe­ri­ment). De är för­sed­da med mikrovågs­sy­stem som nog­grant mä­ter skill­na­der i has­tig­het och av­stånd vil­ket in­di­ke­rar på­ver­kan från jor­dens gra­vi­ta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.