Vad är en sol­fläck?

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

Sol­fläc­kar­na dy­ker upp som mör­ka pric­kar på fo­to­sfä­ren (det syn­li­ga plasma­lag­ret på so­lens yta) och mar­ke­rar ”kal­la­re” om­rå­den. Des­sa ”kal­la” om­rå­den – med om­kring 1 000 gra­der läg­re tem­pe­ra­tur än den öv­ri­ga ytan – häng­er ihop med star­ka mag­net­fält. Zick-zac­kan­de mag­net­fält­lin­jer kan stö­ra vär­me­flö­det från kär­nan, vil­ket ska­par fic­kor med in­ten­siv ak­ti­vi­tet. Den upp­bygg­da vär­men runt en sol­fläck kan fri­gö­ras i form av en so­le­rup­tion el­ler ko­ro­na­massaut­kast­ning. Plas­ma från en ko­ro­na­massaut­kast­ning läm­nar so­len med en fart som över­sti­ger 1,6 mil­jo­ner km/h.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.