EN BORTGLÖMD PÄR­LA MITT I STAN

Rid­dar­hol­men är pop­pis för buss­las­ter med tu­ris­ter – men har stock­hol­mar­na själ­va mis­sat denna oas?

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Text: Mim­mi Ep­ste­in

N är vi be­sö­ker Rid­dar­hol­men en so­lig fre­dags­ef­ter­mid­dag är det på­tag­ligt li­te folk där trots ut­sik­ten över halva sta­den och trots den cen­tra­la pla­ce­ring­en. Någ­ra tu­ris­tar, någ­ra sval­kar sig i skug­gan un­der trä­den, ett gäng ba­dar.

Gi­an Wick, Mar­tin Krens­ler och Gus­tav Toft­gård har just ta­git ett lunch­dopp i vatt­net ne­dan­för Evert Tau­bes ter­rass.

– Vi gör det näs­tan var­je dag så­här års, när det är fint vä­der sit­ter vi här och äter lunch, sä­ger Gi­an Wick.

– Det vo­re schyst med ett kall­bad­hus, sä­ger Mar­tin Krens­ler.

Sam­ti­digt tyc­ker han och kol­le­ger­na att det är skönt att Rid­dar­hol­men är li­te dolt.

– Det är en unik plats så det är li­te skönt att det är li­te lugnt och in­te hän­der så myc­ket mer här, sä­ger Gus­tav Toft­gård.

Åter­vän­der all­tid

Er­win We­ber har bott två år på Kungs­hol­men och när han får be­sök åter­vän­der han all­tid till Rid­dar­hol­men.

– Nu har jag min mam­ma från Frank­ri­ke här. Här­i­från ser man bra hur Stock­holm häng­er ihop. Och så är det väl­digt fint här och fläk­tar skönt, sä­ger han och öns­kar ing­et mer på Rid­dar­hol­men.

– Af­fä­rer finns ju i Gam­la stan. Jag gil­lar lug­net här.

Lo­ne och Ni­ke Presto Nord­ström bru­kar in­te va­ra på Rid­dar­hol­men så of­ta.

– Men det är skönt att kom­ma bort från allt li­te. Det är knäpp­tyst här. Vi var i Gam­la stan och kän­de att vi be­höv­de sit­ta ner ett tag, sä­ger de.

En fråga som dis­ku­te­rats länge är att grä­va ner Central­bron och få bort bil­tra­fi­ken, vil­ket sam­ti­digt skul­le gö­ra Rid­dar­hol­men mer till­gäng­ligt från bå­de Ci­ty och Gam­la stan. Nu har Mo­de­ra­ter­na i Stock­holm gjort frå­gan till ett av par­ti­ets vallöf­ten.

– Vi skul­le då gö­ra upp med 60- och 70-ta­lens be­tong­bru­ta­lism och öpp­na upp Rid­dar­holms­ka­na­len igen. Det är ett stort pro­jekt som no­ga mås­te ut­re­das för vi ska va­ra tryg­ga med ge­nom­fö­ran­de och fi­nan­sie­ring. Vi vill på­bör­ja för­be­re­del­se­ar­be­tet un­der näs­ta man­dat­pe­ri­od, sä­ger Anna Kö­nig Jerl­myr (M) och fort­sät­ter:

– En­ligt WSP:s be­räk­ning­ar kom­mer kost­na­der­na lan­da kring 10,4-12,4 mil­jar­der kro­nor. Pre­cis som Slus­sen-pro­jek­tet skul­le en ned­gräv­ning fi­nan­sie­ras över sta­dens in­ve­ste­rings­bud­get, med ex­plo­a­te­rings­in­täk­ter från and­ra lön- sam­ma pro­jekt, samt fon­de­ra­de me­del från ti­di­ga­re års över­skott.

Mo­de­ra­ter­na är in­te en­sam­ma om att vil­ja grä­va ner bron. KD, C och L stöt­tar idén men vill också ut­re­da fi­nan­sie­ring­en vi­da­re.

”Ut­red­ning­en är un­der­må­lig”

Jan Va­le­skog (S), stads­bygg­nads­bor­gar­råd, är kri­tisk till M:s för­slag och me­nar att kost­na­der­na är ”kraf­tigt un­derskat­ta­de”.

– Vi ute­slu­ter in­te en fram­ti­da för­änd­ring av Central­bron, var­ken dess funk­tion el­ler lä­ge. Men Mo­de­ra­ter­nas ut­red­ning och för­slag är un­der­må­lig då man helt ut­går från un­der­la­get från 1999, då dagens tun­nel för Ci­ty­ba­nan in­te fanns på plats mel­lan Sö­der och Norr­malm, vil­ken idag an­vän­der det tänk­ta ut­rym­met, sä­ger han.

Men det är helt fel en­ligt Mo­de­ra­ter­na, som hän­vi­sar till WSP:s rap­port från 2017 där Ci­ty­ba­nan är in­klu­de­rad.

Väns­ter­par­ti­et, Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv och Mil­jö­par­ti­et är in­ne på sam­ma lin­je. De är in­te ne­ga­ti­va till själ­va idén, men me­nar att det skul­le bli för dyrt.

– Det skul­le va­ra bra men det skul­le också bli dyrt och frå­gan är om det verk­li­gen är där vi ska läg­ga peng­ar­na. Det är in­te vår pri­o­ri­te­ring även om vi ar­be­tar ak­tivt med att få ner bil­tra­fi­ken i sta­den, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd.

StockholmDirekt har sökt Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som in­te har sva­rat.

Vi skul­le då gö­ra upp med 60- och 70-ta­lens be­tong­bru­ta­lism.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

GUI­DAR. Er­wan We­ber och hans mam­ma Isa­bel­le Fritsch som är på be­sök från Frank­ri­ke.

TRIVS. Lo­ne och Ni­ke Presto Nord­ström nju­ter av lug­net på Rid­dar­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.