Fler och fler

väl­jer ho­jen

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén

Re­dan i maj för­ra året kun­de vi av­slö­ja att sta­dens sats­ning på bil­li­ga hy­reslä­gen­he­ter såg ut att bli en dy­ra­re histo­ria än vän­tat.

Det­ta be­kräf­tas av Dagens Ny­he­ter som be­rät­tar att hy­ran för en nor­mal­trea lan­dar på när­ma­re 10 000 kro­nor i må­na­den.

De så kal­la­de Stock­holms­hu­sen lan­se­ra­des för tre år se­dan som ett led i kam­pen mot bo­stads­kri­sen. En enkla­re bygg­pro­cess skul­le ge pres­sa­de pri­ser och läg­re hy­ror. Men re­dan 2017 kun­de vi av­slö­ja att de ”bil­li­ga” hy­res­rät­ter­na såg ut att bli be­tyd­ligt dy­ra­re än vän­tat.

Och i ons­dags skrev Dagens Ny­he­ter att max­norm­hy­ran för Stock­holms­hu­sen är fast­ställd till 1 550 kro­nor per kvadrat och år. För en nor­mal­trea på 77 kvadrat in­ne­bär det en må­nads­hy­ra på 9 945 kro­nor i må­na­den.

– Det är en vä­sent­ligt läg­re hyra än i ny­pro­duk­tion i öv­rigt. Men det är än­då en hyra på en väl­digt hög ni­vå, som in­te nor­ma­lin­komst­ta­ga­re, stu­den­ter och pen­sio­nä­rer kan ef­ter­frå­ga, sa Hy­res­gäst- för­e­ning­ens för­hand­lings­chef Erik Elm­gren till tid­ning­en.

Fi­nans­bor­gar­rå­det Karin Wann­gård (S) med­ger att hy­res­ni­vå­er­na lig­ger på en an­nan ni­vå än vad som var pla­ne­rat. På en fråga om hur hon re­a­ge­rar på det som Erik Elm­gren sä­ger, att en nor­ma­lin­komst­ta­ga­re in­te har råd med en trea i Stock­holms­hu­sen, sva­rar hon att ”vi har in­te kom­mit he­la vägen fram.”

– Det finns en gam­mal de­vis: stolt men in­te nöjd, sä­ger hon i ar­ti­keln.

”Ett miss­lyc­kan­de”

Op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Lot­ta Ed­holm (L) kal­lar pro­jek­tet för ett miss­lyc­kan­de och vill nu se and­ra åt­gär­der.

– Vi mås­te ut­ma­na fler pri­va­ta ak­tö­rer att byg­ga bil­ligt, öka möj­lig­he­ter­na till andra­hands­ut­hyr­ning, och vi mås­te byg­ga fler små lä­gen­he­ter och fler kol­lek­tiv­hus, skri­ver hon i ett press­med­de­lan­de.

Vi mås­te ut­ma­na fler pri­va­ta ak­tö­rer att byg­ga bil­ligt.

FOTO: JO­NAS CARLSSON

MINIATYR. De pla­ne­ra­de Stock­holms­hu­sen blir dy­ra­re än vän­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.