Bil­li­ga hy­res­rät­ter

ser ut att bli dy­ra

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son 073-600 69 08 jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

Re­kord­många stock­hol­ma­re har valt cy­keln i som­mar.

En trend som är här för att stan­na, åt­minsto­ne om man frå­gar cy­klis­ter­na själ­va.

Tra­fik­kon­to­rets mät­sta­tio­ner vi­sar att re­kord­många stock­hol­ma­re har valt ho­jen som färd­me­del i som­mar.

Vi bad To­bi­as Johansson, tra­fi­ka­na­ly­ti­ker på tra­fik­kon­to­ret, ana­ly­se­ra samt­li­ga mät­sta­tio­ner som va­rit i drift bå­de 2017 och 2018 un­der ju­ni och ju­li. Han kun­de då kon­sta­te­ra att att an­ta­let cy­klis­ter ökat på al­la håll i stan den här som­ma­ren jäm­fört med för­ra. Det är dess­utom den en­skilt störs­ta ök­ning­en från en som­mar till näs­ta se­dan 2014.

– Cy­kel­pas­sa­ger­na har ökat med cir­ka 16 pro­cent i bå­de in­ners­tan och Söderort och i Väs­te­rort så öka­de cy­kel­pas­sa­ger­na till och med li­te mer, med knappt 19 pro­cent.

Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP), är glad över sta­tisti­ken och tror att cy­keltren­den be­ror på två sa­ker. Dels den var­ma som­ma­ren men också in­ve­ste­ring­en i cy­ke­lin­fra­struk­tu­ren.

– Vi har in­ve­ste­rat drygt en mil­jard kro­nor på cyk­ling för att gö­ra det lät­ta­re att pend­la med cy­kel och få fler att väl­ja cy­keln. Att allt fler väl­jer cy­keln nu är ett kvit­to på att det vi gjort har fun­ge­rat och att vi mås­te fort­sät­ta ut­veck­la cy­ke­lin­fra­struk­tu­ren. Jag tyc­ker det är fan­tas­tiskt bra, sä­ger han.

”Väl­jer all­tid cy­keln”

Fle­ra cy­klis­ter vi stop­par vid Skan­stull näm­ner som­ma­rens ka­os på grö­na lin­jen som yt­ter­li­ga­re en an­led­ning till att de valt cy­keln. Men en­ligt To­bi­as Johansson på tra­fik­kon­to­ret går det in­te att ut­i­från mät­ning­ar­na dra någ­ra slut­sat­ser om att tba­ne­stru­let lett till att fler valt cy­keln.

Vik­tor Borg, bo­en­de i Björk­ha­gen, har valt att ta cy­keln he­la som­ma­ren.

– Jag har verk­li­gen und­vi­kit grö­na lin­jen he­la som­ma­ren. När jag har haft be­sök har vi gått in till stan. Nu fun­de­rar jag på att kö­pa en rik­tigt bra cy­kel så att jag kan fort­sät­ta cyk­la. På två må­na- der har man ju tjä­nat in det, sä­ger Vik­tor och fort­sät­ter:

– Men det är ju synd också såklart. Man vill ju upp­munt­ra till kol­lek­tiv­tra­fi­ken men det är svårt när det in­te fun­ge­rar. Det blir li­te dub­belt.

Karin Ivars­son väl­jer all­tid cy­keln i förs­ta hand.

– Jag cyklar till det blir för kallt. Men man kan sä­ga att stru­let på grö­na lin­jen mo­ti­ve­rat mig ex­tra myc­ket i som­mar.

Kristi­na, som in­te vill med­ver­ka med ef­ter­namn, bor i Års­ta. Även hon fö­re­drar cy­keln.

– Det tar 40 mi­nu­ter för mig att åka kol­lek­tivt till mitt jobb. Med cy­kel tar det en kvart. Nu har jag köpt en el­cy­kel också, ett per­fekt al­ter­na­tiv för oss la­ta.

Man kan sä­ga att stru­let på grö­na lin­jen mo­ti­ve­rat mig ex­tra myc­ket i som­mar.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

TUNNELBANESTRULET. det. Stru­let på Grö­na lin­jen har fått Vik­tor Borg, 26, att väl­ja cy­keln. Nu fun­de­rar han på att fort­sät­ta med

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.