Ba­jen star­tar sam­ar­be­te med Af

Södermalmsnytt - - Södermalm -

Ham­mar­by Fot­boll blir den fem­te klub­ben i Sve­ri­ge som nu star­tar ett lo­kalt sam­ar­be­te med Ar­bets­för­med­ling­en. Ef­ter Svensk Elit­fot­bolls av­sikts­för­kla­ring med Ar­bets­för­med­ling­en i slu­tet av 2017 har Ham­mar­by valt att pla­ne­ra in en egen Kar­riär­dag, ett kon­cept som Mal­mö FF job­bat med de se­nas­te åren. Må­let är att hjäl­pa unga per­so­ner som står långt från ar­bets­mark­na­den till jobb.

– Vi ser det­ta som ett na­tur­ligt steg i vår sam­hälls­nyt­ta och jag tror att det här kom­mer bli väl­digt gi­van­de, sä­ger Abel Abra­ham, CSR-an­sva­rig Ham­mar­by Fot­boll.

Bland an­nat tän­ker man sig en jobb­mäs­sa som blan­das med fot­boll på Te­le2 Are­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.