Fort­fa­ran­de stopp på rull­trap­por i ci­ty

Södermalmsnytt - - Södermalm -

Ett stort an­tal rull­trap­por på Ci­ty­ba­nans pen­del­sta­tio­ner Stock­holm Ci­ty och Oden­plan står fort­fa­ran­de stil­la ef­ter ha­ve­ri­et ti­di­ga­re i som­mar. Det var i ju­li som en rull­trap­pa i sta­tio­nen Stock­holm Ci­ty ha­ve­re­ra­de och fick SL att till­fäl­ligt stänga sta­tio­nen och dess grann­sta­tion Oden­plan.

Det­ta ef­ter att de va­rit öpp­na i knappt ett år. Sta­tio­ner­na är se­dan en tid åter öpp­na för tra­fik men fort­fa­ran­de står fle­ra rull­trap­por stil­la. På Oden­plan står 4 av 21 rull­trap­por just nu stil­la och på Stock­holm Ci­ty är siff­ran 17 av 44.

– Det vi gör just nu är att vi ser till att de som fak­tiskt går fun­ge­rar, där kon­trol­le­rar och un­der­hål­ler vi rull­trap­por och his­sar nat­te­tid, sä­ger Christi­an Hoff­mann, press­kom­mu­ni­ka­tör på SL.

SL hop­pas att ha mer­par­ten av rull­trap­por­na i drift sent i sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.