Över­gångs­stäl­le på Sö­der ska bred­das

Södermalmsnytt - - Södermalm - Jo­hann Ber­nö­vall 073-600 69 22 jo­hann.ber­no­vall @di­rekt­press.se

Ett över­gångs­stäl­le på Folkun­ga­ga­tan blir nu be­tyd­ligt bre­da­re.

Tra­fik­kon­to­ret har i vec­kan dra­git igång ar­be­tet.

Det är när man går från Med­bor­gar­plat­sens tun­nel­ba­nesta­tion över Folkun­ga­ga­tan längs med Göt­ga­tan som man in­om kort kom­mer mö­tas av ett tre me­ter bre­da­re över­gångs­stäl­le.

Nu hop­pas an­sva­rig po­li­ti­ker att det­ta blir den förs­ta av många lik­nan­de åt- gär­der.

– Vi har ett an­tal plat­ser med otro­ligt hö­ga flö­den av gång­tra­fi­kan­ter där vi sett att det be­hövts bred­das. Det fanns med re­dan i vår bud­get för 2017 att gö­ra det bätt­re för de gå­en­de i sta­den och nu har tra­fik­kon­to­ret be­slu­tat att bred­da här, vil­ket är jät­te­bra, sä­ger tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP).

Ar­be­tet sker nat­te­tid i och med att det är en myc­ket tra­fi­ke­rad plats. Så väl bi­lis­ter, cy­klis­ter och stom­bus­sar pas­se­rar över­gångs­stäl­let.

FOTO: MOSTPHOTOS

SMOCKAT. Det högt be­las­ta­de över­gångs­stäl­let blir nu bre­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.