El­la är en stjär­na i rym­den

Södermalmsnytt - - Stockholm - Be­rät­tat för: Mim­mi Ep­ste­in

Hon blev ett känt an­sik­te re­dan som 10-åring ef­ter rol­len i jul­ka­len­dern.

Nu är El­la Rae Rap­pa­port, 15, ak­tu­ell som rymd­hjäl­tin­nan Gla­dys i stor­fil­men ”En­sam­ma i rym­den”

”När jag var 9 år kom en per­son fram till mig och min mam­ma och frå­ga­de om jag vil­le gö­ra en au­di­tion. Jag för­stod in­te rik­tigt vad det hand­la­de om, men när vi kom hem för­kla­ra­de min mam­ma un­ge­fär vad det var och jag tänk­te att ’det där vill jag gö­ra!’.

Är­ligt ta­lat för­stod jag knappt vad det var som jag gett mig in på, jag var ju så li­ten. Men jag gjor­de i al­la fall en au­di­tion och fick rol­len som vi­sa­de sig va­ra till jul­ka­len­dern om He­den­hös (Bar­na He­den­hös upp­fin­ner ju­len).

Ti­di­ga­re ha­de jag gått på te­a­ter­lek­tio­ner men slu­tat gans­ka snabbt. Nu vi­sa­de det sig att det pas­sa­de mig jät­te­bra att fil­ma, det var otro­ligt kul att spe­la in jul­ka­len­dern och jag fick mer­smak di­rekt.

Blev igen­känd

Sen när jul­ka­len­dern väl kom ut blev det li­te job­bigt ibland för jag kun­de bli igen­känd av folk på stan. Det var ing­et jag ha­de tänkt på in­nan, och det kun­de va­ra li­te kul också. Det be­ror ju på hur folk kom­mer fram.

Se­dan dess har jag va­rit med på li­te oli­ka mind­re kort­fil­mer och sånt. För­ra som­ma­ren spe­la­de vi in ”En­sam­ma i rym­den”, bland an- nat i en upp­byggd mo­dell av ett rymd­skepp, up­pe i Bo­den. Vi spe­la­de även en del mot ”green screen”.

Det var en jät­te­kul upp­le­vel­se och jag tyc­ker myc­ket om min roll­ka­rak­tär Gla­dys. Hon är väl­digt mo­dig och är nog mind­re rädd än vad jag skul­le va­ra i hen­nes si­tu­a­tion. Hon är lik­som en­sam med sin bror i ett rymd­skepp. I fram­ti­den kan jag tän­ka mig att fort­sät­ta med skå­de­spe­le­ri­et, men kanske in­te som yr­ke. Jag skul­le nog vil­ja gö­ra li­te allt möj­ligt.

Vi får se, kanske sö­ker jag nå­gon te­a­ter­lin­je till gym­na­si­et näs­ta år.”

Det var en jät­te­kul upp­le­vel­se och jag tyc­ker myc­ket om min roll­ka­rak­tär Gla­dys.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

21 bi­oprem sep­tem iär ber och ba­se­rad är på en bok av Henrik Ståhl. RYMDHJÄLTE. El­la Rae Rap­pa­port har en av hu­vud­rol­ler­na i Ted Kjells­sons nya film, ”En­sam­ma i rym­den”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.