Ka­os runt tor­net vid Fla­ten­ba­det

Södermalmsnytt - - Stockholm - Jon­na Claes­son 073-600 69 08 jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

Det är ka­os på och runt hopp­tor­net i Fla­ten­ba­det. Ny­li­gen räd­da­de fri­dy­ka­ren Henrik Mil­les li­vet på två poj­kar som hop­pa­de åt fel håll och slog i en stål­kät­ting. Nu krä­ver han att nå­got görs in­nan det är för sent.

Vat­ten­tem­pe­ra­tu­ren är näst in­till ljum­men vid Fla­ten­ba­det i Skarpnäck. Ute vid hopp­tor­net kas­tar sig ett fem­ti­o­tal barn från hopp­tor­net åt al­la håll och kan­ter. Pre­cis un­der dem häng­er fri­dy­ka­ren Henrik Mil­les, som till­sam­mans med si­na dykar­kol­le­gor, pre­cis dra­git upp en sol­stol från sjö­bot­ten.

– Du kan hit­ta det mesta på sjö­bot­ten, allt du kan tän­ka dig. Jag tror vi dra­git upp sex cyklar och ett fler­tal bad­ste­gar. Det märk­li­gas­te var nog i och för sig när jag hit­ta­de ett kas­sa­skåp här. Jag hop­pa­des på att det skul­le va­ra en skatt kvar­glömd i det, men så blev det in­te, sä­ger han och skrat­tar.

Men det spe­lar ing­en roll om det är skat­ter el­ler skrot Henrik fin­ner på dju­pet. Al­la fö­re­mål som slängs i vatt­net är en po­ten­ti­ell fa­ra för de barn som ba­dar på plat­sen. All­ra värst är det om­kring hopp­tor­net.

– Det är livs­fa­ra här var­je dag. Dels hop­par bar­nen på de plat­ser de in­te ska hop­pa på, de är ba­ra någ­ra de­ci­me­ter från att träf­fa varand­ra i hu­vu­det. De klätt­rar på ha­la stål­bjäl­kar och kan tril­la rakt ned i be­tong­en och slå ihjäl sig. Se­dan är det al­la fö­re­mål som de kan fast­na i. Allt från fis­ke­li­nor till cyklar. Sker det ing­en för­änd­ring snart så kom­mer nå­gon rå­ka rik­tigt il­la ut.

”Följ­de blod­spå­ren”

Härom vec­kan när Henrik var och dök, hop­pa­de två poj­kar från hopp­tor­net. De klätt­ra­de upp till top­pen, ste­ga­de ut på räc­ket och kas­ta­de sig ner i vatt­net åt fel håll.

– Sta­ke­tet sit­ter där för att man in­te ska hop­pa åt det hål­let. På den si­dan sit­ter det stål­kät­ting­ar un­der vatt­net som man kan ska­da sig på, och det var pre­cis det som hän­de.

Poj­kar­na som hop­pat i vatt­net kom ald­rig upp. Henrik såg sig om­kring men kun­de in­te se dem, var­ken på land el­ler när han dök ned på bot­ten.

– Till slut fick jag föl­ja blod­spå­ren i vatt­net och hit­ta­de dem un­der bryg­gan. Där satt de med ba­ra någ­ra cen­ti­me­ters luft­fic­ka. När de kom upp på land var de för­vir­ra­de, de viss­te knappt var de var. Jag var choc­kad själv. Ha­de ing­en sett att de hop­pa­de från hopp­tor­net och för­svann ha­de de kanske in­te levt idag, sä­ger Henrik.

Ef­ter hän­del­sen kon­tak­ta­de Henrik Skarpnäcks stads­dels­för­valt­ning som sat­te upp pro­vo­so­ris­ka skyl­tar med hopp­för­bud på plat- sen, men de var nedriv­na sam­ma dag.

– Det spe­lar ing­en roll vad man gör egent­li­gen. Bar­nen kom­mer lä­sa på skyl­ten och hop­pa än­då. Jag har fun­de­rat över en lös­ning länge. Dels har jag sagt till bar­nen som hop­par åt fel håll att det de gör är livs­far­ligt och dels har jag kon­tak­tat sta­den. Det är synd om nå­gon ska be­hö­va dö på grund av det här. Men en fråga till, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Var är för­äld­rar­na?

NÄ­RA. ”Det far­li­gas­te är egent­li­gen när nå­gon hop­par från tor­net och bryg­gan sam­ti­digt. De är ba­ra nå­gon de­ci­me­ter ifrån att träf­fa varand­ra i hu­vu­det”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.