Wann­gård (S) vill er­bju­da hy­res­kon­trakt till al­la unga

In­för va­let träf­far vi al­la första­namn i par­ti­er­na som vill vin­na mak­ten i Stock­holm. Det här är Ka­rin Wann­gårds och So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas främs­ta mål ef­ter va­let.

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Sop­hie Stig­fur 073-6006909 sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

N är det stod klart att det blev en röd­grön se­ger vid va­let 2014 gick fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård ut med sin vi­sion för man­dat­pe­ri­o­den: att ena Stock­holm. Hur hon tyc­ker att det har gått?

– Vi ser att re­sul­tats­kill­na­der­na mel­lan sko­lor­na så­väl som ar­bets­lös­he­ten mins­kar. Sam­ti­digt finns fort­fa­ran­de pro­blem med seg­re­ga­tion. Det sit­ter i min ide­o­lo­gis­ka rygg­rad att ska­pa ett sam­häl­le där al­la har sam­ma möj­lig­he­ter. Så jag är stolt, men in­te nöjd.

För att kom­ma till bukt med seg­re­ga­tio­nen be­hö­ver fler kom­ma i ar­be­te och bo­stads­byg­get öka, en­ligt Wann­gård. S ut­lo­var nu en bo­stads­ga­ran­ti för unga om de får fort­sät­ta sty­ra.

– Al­la som är 18-25 år gam­la och upp­fyl­ler in­komst­kra­ven ska er­bju­das första­hands­kon­trakt. Om vå­ra unga in­te har nå­gon­stans att bo, blir de an­ting­en kvar hem­ma, främst i yt­tersta­den där det blir en in­lås­nings­ef­fekt. El­ler så för­lo­rar vi dem från Stock­holm ge­nom att de flyt­tar nå­gon an­nan­stans. Stock­holm be­hö­ver dem här. Hur ska ni lyc­kas med det un­der skri­an­de bo­stads­brist?

– Vi har fått igång bo­stads­byg­gan­det or­dent­ligt, vil­ket ger ett enormt till­skott in i bo­stads­för­med­ling­en. Vi fort­sät­ter att byg­ga fler bil­li­ga hy­res­rät­ter rik­ta­de till unga. Jag räk­nar med att al­la som är i rätt ål­der och har till­räck­lig in­komst ska få en lä­gen­het un­der de kom­man­de fy­ra åren. Hur vill du för­tä­ta Stock­holm?

– Det ska va­ra funk­tio­nellt, de­tal­jer­na läm­nar jag åt pro­fes­sio­nen. Det vik­ti­gas­te är att det byggs och att id­rott­s­y­tor och par­ker finns med i pla­nen. Vi har må­let att al­la ska ha max 200 me­ter till ett grön­om­rå­de. Vi har in­rät­tat tre nya na­tur­re­ser­vat och kan tän­ka oss fler.

Vad är ditt par­tis vik­ti­gas­te för­slag för att mins­ka seg­re­ga­tio­nen i Stock­holm?

– Ar­be­te och bo­stad. Vi har en upp­sö­kan­de verk­sam­het som hjäl­per de som står ut­an­för in på ar­bets­mark­na­den, vil­ket vi vill ut­veck­la. Vi be­hö­ver byg­ga mer i yt­tersta­den, och byg­ga mer ge­ne­rellt. Bo­stads­brist le­der till en in­lås­nings- ef­fekt och trång­bodd­het, sär­skilt i för­or­ter­na. Många yt­terstads­om­rå­den har for­men av stäng­da so­li­tä­rer. Nu byggs Rin­ke­by ihop med Broms­ten, för att ska­pa mer na­tur­li­ga flö­den. Så vill vi gö­ra i fler för­or­ter.

Vil­ket är sko­lans störs­ta pro­blem och hur vill du för­sö­ka lö­sa det un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Lärar­till­gång­en och lo­kal­till­gång­en. Vi har höjt lä­rar­lö­ner­na i sko­lor i ut­sat­ta om­rå­den för loc­ka bra lä­ra­re dit de be­hövs som mest, och är be­red­da att gö­ra det yt­ter­li­ga­re. Vi ska ock­så byg­ga fler nya sko­lor och byg­ga ut be­fint­li­ga. Till skill­nad mot ti­di­ga­re finns nu skol­pla­ner med från bör­jan när vi pla­ne­rar bo­stads­byg­ge, vil­ket gör stor skill­nad. Hur vill du mins­ka bil­kö­er­na?

– Vi be­hö­ver mi­ni­me­ra an­ta­let bi­lar och job­bar för ett fos­sil­fritt Stock­holm. Vi be­hö­ver änd­ra sät­tet vi re­ser. Of­tast sit­ter en per­son i var­je bil, det till­sam­mans med par­ke­ring­ar tar för myc­ket plats som skul­le kun­na an­vän­das till strand­pro­me­na­der el­ler lik­nan­de. Vi kom­mer att fort­sät­ta med­fi­nan­si­e­ra ut­bygg­na­den av kol­lek­tiv­tra­fi­ken och även fort­sät­ta byg­ga ut cy­ke­loch gång­ba­nor.

Äld­re är en väx­an­de grupp, hur vill du för­änd­ra äldre­omsor­gen un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Vi har satt ett mål på 10 000 nya äldre­bo­stä­der fram till 2040. Vi be­hö­ver se över per­so­na­lens vill­kor så att fler väl­jer det yr­ket. Där är kom­pe­tens­ut­veck­ling vik­tigt. Vi får hel­ler in­te ba­ra fler äld­re, vi får fler pig­ga och ak­ti­va äld­re. Det in­ne­bär att vi be­hö­ver se över ök­ning­ar av för­e­nings­stö­det och även ord­na fler sam­lings­lo­ka­ler.

Vill ditt par­ti att fler pri­va­ta fö­re­tag dri­ver sko­lor, frisko­lor och äldre­omsorg i Stock­holm?

– Vi vill se en jämn ba­lans mel­lan pri­va­ta och kom­mu­na­la al­ter­na­tiv. Där­e­mot sä­ger vi tvärt nej till re­li­giö­sa frisko­lor. Vårt hu­vud­mål är att mins­ka seg­re­ga­tio­nen och re­li­giö­sa frisko­lor mot­ar­be­tar det.

Om vå­ra unga in­te har nå­gon­stans att bo, blir de an­ting­en kvar hem­ma, främst i yt­tersta­den där det blir en in­lås­nings­ef­fekt. El­ler så för­lo­rar vi dem från Stock­holm ge­nom att de flyt­tar nå­gon an­nan­stans. Stock­holm be­hö­ver dem här.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

PER­SON­LIG PRYL. Vi har bett al­la vi mö­ter att ta med en per­son­lig sak som re­pre­sen­te­rar den eg­na po­li­ti­ken. Så här sä­ger Ka­rin Wann­gård om sin: ”Att vi byg­ger fler bo­stä­der i Stock­holm är en för­ut­sätt­ning för att sta­den ska kun­na fort­sät­ta va­ra stark. Den här spa­den an­vän­des vid det förs­ta spadtaget för de nya stu­dent­bo­stä­der­na vid KTH och sym­bo­li­se­rar hur vik­tigt det är att vi byg­ger för vå­ra unga, så att vi in­te för­lo­rar dem från sta­den. Jag ha­de kun­nat ta med en gräv­ma­skin istäl­let, men det kän­des li­te mer svår­ma­nö­vre­rat”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.