Lop­pis­fyn­da här un­der hös­ten

Ut med gam­la el­ler in med nå­got nytt? Lop­pis­proff­set Ma­ria Wi­berg tip­sar om hur du lyc­kas på lop­pi­sen, oav­sett vil­ken si­da av bor­det du står på.

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz

Är du ty­pen som mål­in­rik­tat sö­ker av lop­pis­bor­den för att hit­ta da­gens dyr­grip? El­ler är du den som gil­lar att mysploc­ka i hö­gar­na ut­an en ex­akt plan?

Oav­sett finns det en­ligt lop­pis­ex­per­ten Ma­ria Wi­berg knep att ta till för att lyc­kas med fyn­den. Hon har ar­ran­ge­rat lop­pi­sar med Stock­holms mark­na­der i 13 år.

– För sam­la­re el­ler spe­ci­a­lis­ter som le­tar ef­ter nå­got spe­ci­ellt kan det ta ett tag in­nan man hit­tar det – men det är en del av spor­ten. An­nars är det bra att ha ett öp­pet sin­ne för man kanske hit­tar nå­got som man verk­li­gen vill ha som man in­te var be­redd på, sä­ger hon.

Okej att pru­ta på lop­pis

Till­hör man den förs­ta grup­pen kan det va­ra klokt att va­ra mor­gon­pigg. An­nars är det ing­en dum idé att kom­ma i slu­tet av da­gen när säl­jar­na vill få iväg det som än­nu in­te har sålts. För ja, det är okej att pru­ta på lop­pis, me­nar Ma­ria.

– Det hör ju lop­pi­sar till. Men det finns snyg­ga och in­te så snyg­ga sätt att gö­ra det på. Ex­em­pel­vis bör man in­te pru­ta om det är ett barn som säl­jer, sä­ger hon.

Där­e­mot tyc­ker hon gott att man frå­ga ef­ter pa­ket­pris el­ler med glim­ten i ögat frå­ga ef­ter bäs­ta pri­set. Men med re­spekt för att det som säljs kan ha en per­son­lig be­ty­del­se för säl­ja­ren.

– Många kör klas­si­kern ”jag har ba­ra 30 kro­nor, kan jag få kö­pa den för det?”, sä­ger Ma­ria.

Ha nå­got som stic­ker ut

Även som säl­ja­re finns tricks för att stic­ka ut bland öv­ri­ga bord el­ler bak­luc­kor. En­ligt Ma­ria be­hö­ver du in­te va­ra nå­gon ”su­per­säl­ja­re”, men häl­sa och var trev­lig en­ligt all­mänt hyfs.

De som sät­ter sig i fram­sä­tet och lö­ser su­do­ko på en bak­luc­ke­lop­pis är säl­lan de mest fram­gångs­ri­ka säl­jar­na.

– Ha nå­got som fun­ge­rar som mag­net. Gär­na nå­got stör­re fö­re­mål som stic­ker ut som loc­kar folk till bor­det. Vill du in­te säl­ja just den gre­jen kan du sät­ta ett jät­te­högt pris, sä­ger Ma­ria.

Ny­fi­ken på att tes­ta själv? Spa­na in vår lis­ta ne­dan över lop­pi­sar i sep­tem­ber.

FO­TO: HORNSTULLS MARK­NAD

HÖSTUTFLYKT? Fyn­da och vim­la runt i folk­fes­ter­na på hös­tens lop­pi­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.