Plöts­ligt blev skol­plikt det he­li­gas­te vi har

Södermalmsnytt - - Hej Södermalmsnytt -

Kloc­kan 8 i mån­dags mor­se sat­te sig 15-åri­ga Gre­ta Thun­berg ut­an­för riks­dags­hu­set. Hen­nes löf­te var att hon skul­le sitt­strej­ka sig ige­nom var­je skol­dag fram till va­let – för kli­ma­tets skull.

”Vi barn gör ju of­tast in­te som ni sä­ger åt oss att gö­ra. Vi gör som ni gör. Och ef­tersom ni vux­na ski­ter i min fram­tid så gör jag det med. Jag he­ter Gre­ta och går i års­kurs 9. Och jag skol­strej­kar för kli­ma­tet fram till val­da­gen”, står det på flyg­bla­det hon ha­de med sig.

Kloc­kan 15 i mån­dags tving­a­des vi på re­dak­tio­nen bör­ja ren­sa vå­ra kom­men­tarsfält från de smä­del­ser mot Gre­ta som hag­la­de in un­der vår text om hen­nes ini­ti­a­tiv. Ett 15-årigt barn som i all fred­lig­het satt sig ut­an­för mak­tens hög­borg för att ma­ni­fe­ste­ra sin oro över att det görs för li­te för att säk­ra jord­klo­tets fort­sat­ta ex­istens. Det var mer än vad många kla­ra­de av. Förak­tet flö­da­de.

När för­äld­rar tar

si­na barn ur sko­lan – trots rek­tors nej på le­dig­hets­an­sö­kan – för att fly­ga till Thai­land två vec­kor i mör­kas­te no­vem­ber är det in­te många som hö­jer på ögon­bry­nen. Men nu var skol­plik­ten helt plöts­ligt det he­li­gas­te vi har i Sve­ri­ge. Skan­dal! Lyx­skolk! Gå till sko­lan, lil­la flic­ka! Det nya Sve­ri­ge, ska vi be­hö­va vän­ja oss vid det här!? Typ.

Själv­klart skrevs även många sak­li­ga kom­men­ta­rer om att skol­plik­ten fak­tiskt är oum­bär­lig i en de­mo­kra­ti och att en or­dent­lig ut­bild­ning är av­gö­ran­de för att man ska kun­na bac­ka upp si­na ar­gu­ment om ex­em­pel­vis kli­mat­kri­sen med fak­ta. Men Gre­ta ha­de tänkt på det med och ta­git med sig si­na skol­böc­ker för att in­te hal­ka ef­ter allt­för myc­ket med stu­di­er­na un­der sin tre vec­kor långa sitt­strejk.

Per­son­li­gen oro­as jag nu mer över kli­ma­tet – i so­ci­a­la me­di­er och på jor­den – än 15-åri­ga Gre­ta Thun­bergs slut­be­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.