Myste­ri­et med sta­ke­tet i Sjöstan är löst

Södermalmsnytt - - Hej Södermalmsnytt -

Ef­ter vår förs­ta ar­ti­kel om att folk ba­dar i det far­li­ga vatt­net från den nya bryg­gan i Fred­riks­dal stod det plöts­ligt där. Sta­ke­tet som ing­en vil­le kän­nas vid. Sta­dens te­o­ri var att nå­gon pri­vat­per­son lyft dit det från nå­got av byg­ge­na run­tom­kring.

Helt fel, en­ligt fle­ra Sjöstads­bor som me­nar att ent­re­pre­nö­ren som byggt soldäc­ket har glömt kvar sta­ke­tet. Men det stäm­mer in­te.

”Sta­ke­tet är in­te kvar­glömt ut­an an­vänds vid kor­ta­re be­sikt­nings­åt­gär­der, där om­rå­det till­fäl­ligt spär­ras av. Tro­li­gen har en pri­vat­per­son flyt­tat det, men som sagt är det svår­be­kräf­tat”, skri­ver Jack Schi­er­beck på tra­fik­kon­to­ret i ett mejl.

FO­TO: MÅNS JONASSON

TANDLÖST. Sta­ke­tet flyt­ta­des di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.