Re­gel­krång­el fäl­ler Sö­der­krog

Suc­cé med ute­ser­ve­ring spric­ker – gäs­ter tar två steg med al­ko­hol på trot­to­a­ren

Södermalmsnytt - - Södermalm - Jon­na Claes­son jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

Tar man en titt runt Sö­der­malm ser man di­rekt att det in­te alls sköts så här på and­ra håll.

Krång­li­ga reg­ler har ställt till det för po­pu­lä­ra kro­gen Snotty på Skå­ne­ga­tan i som­mar. Suc­cén med ute­ser­ve­ring på gå­ga­tan ute­blev när till­stånds­en­he­ten räk­na­de be­sö­ka­re som tog sin öl de två för­bjud­na ste­gen över trot­to­a­ren.

För fjär­de året i rad ge­nom­för­de Stock­holms stad ar­be­tet med gå­ga­tor och som­mar­torg. Ett pro­jekt som ska le­van­de­gö­ra sta­dens of­fent­li­ga rum, ska­pa triv­sam­ma ute­mil­jö­er och ett at­trak­tivt stads­liv.

Ini­ti­a­ti­vet har vis­ser­li­gen öpp­nat upp möj­lig­he­ten för krö­ga­re att flyt­ta ut si­na ute- ser­ve­ring­ar på ga­tan, dock ges in­te ser­ve­rings­till­stånd för trot­to­a­ren. Nå­got som satt käp­par i hju­len för krö­ga­re.

– När vi väl ha­de fått till­stånd och byggt om ute­ser­ve­ring­en fick vi re­da på att det ba­ra får ske bords­ser­ve­ring där. Det in­ne­bär att vå­ra kun­der in­te får bä­ra sin al­ko­hol på egen hand två steg över trot­to­a­ren till själ­va ute­ser­ve­ring­en, sä­ger Sten Tjä­der, äga­re av Snotty.

”Då fal­ler he­la idén”

En­ligt ho­nom är det omöj­ligt att få ser­ve­rings­till­stånd på trot­to­a­ren, så länge tra­fik­kon­to­ret in­te hyr ut mar­ken till dem.

– Jag frå­ga­de dem men fick nej och då fal­ler he­la idén. Det värs­ta är att sam­ti­digt som jag var i på­gåen­de dis­kus­sion med dem om hur det här gick att lö­sa, så skic­ka­de till­stånds­en­he­ten ner en in­spek­tör till Snotty som satt och pric­ka­de hur många gäs­ter som tog de två ste­gen från trot­to­ar­ser­ve­ring­en till själ­va ute­plat­sen. För det vill de ge oss en for­mell an­märk­ning, sä­ger Sten och tilläg­ger:

– Om de ska va­ra så ni­tis­ka i sin in­spek­tion in­ne­bär det att vi kom­mer be­hö­va två dörr­vak­ter på hel­tid som ser till att ing­en bär med sig gla­set över trot­to­ar­kan­ten. Och då är he­la för­tjäns­ten bor­ta. Tar man en titt runt Sö­der- malm ser man di­rekt att det in­te alls sköts så här på and­ra håll, det vim­lar av män­ni­skor som tras­kar över trot­to­a­rer med al­ko­hol i hän­der­na. Hur kan då till­stånds­en­he­ten age­ra så här?

Har in­for­me­rat

Ca­ri­na Cut­lip, en­hets­chef på till­stånds­en­he­ten, är frå­gan­de till kri­ti­ken och me­nar att de har va­rit no­ga med att in­for­me­ra krö­gar­na om vad som gäl­ler för ute­ser­ve­ring­ar­na på gå­ga­tor­na.

– Snotty har ser­ve­rings­till­stånd på bå­da si­na ute­ser­ve­ring­ar. På den ser­ve­ring­en ute i gå­ga­tan har man ser­ve­rings­till­stånd med vill­kor, och det är bords­ser­ve­ring. Då mar­ken mel­lan Snot­tys två ser­ve­ring­ar är en all­män trot­to­ar får kun­den in­te trans­por­te­ra sin al­ko­hol där över på egen hand, det är på grund av ris­ken för lang­ning, sä­ger Ca­ri­na Cut­lip.

Ha­de ni kun­nat pla­ne­ra in­för ser­ve­rings­till­stån­den på gå­ga­tor­na på ett bätt­re sätt? – Det kun­de vi sä­kert gjort, re­gel­ver­ket runt det här om­fat­tas av fle­ra oli­ka för­valt­ning­ar. Det är mil­jö­för­valt­ning­en, tra­fik­kon­to­ret och so­ci­al­för­valt­ning­en.

– Ser­ve­rings­till­stån­det kan be­vil­jas när man har fått rätt att an­vän­da ga­tan el­ler par­ke­rings­plat­sen, då kan vi gö­ra vår be­döm­ning om al­ko­ho­len. Till­stånds­ha­var­na för­vän­tas va­ra in­satt i var och när de får ser­ve­ra al­ko­hol och bå­de vi och tra­fik­kon­to­ret har skic­kat ut in­for­ma­tion om vil­ka reg­ler som gäl­ler för ute­ser­ve­ring­ar­na, sä­ger Ca­ri­na Cut­lip på till­stånds­en­he­ten i Stock­holm.

FO­TO: JON­NA CLAES­SON

OLI­KA TILL­STÅND. Snotty har ute­ser­ve­ring­ar med till­stånd. På den ute i gå­ga­tan har man ser­ve­rings­till­stånd med vill­kor, att det är bords­ser­ve­ring. Trot­to­a­ren mel­lan Snot­tys två ser­ve­ring­ar in­ne­bär att kun­den in­te trans­por­te­ra sin al­ko­hol där på egen hand, ”Vi vill ba­ra att vå­ra kun­der ska kun­na ta två kliv över ga­tan till ute­ser­ve­ring­en”, sä­ger Sten Tjä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.