Na­zi­ståtal för Hit­ler­hyll­ning i Stock­holm

Södermalmsnytt - - Stockholm - Christof­fer Röst­lund Jonsson christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Den na­zis­tis­ka vålds­or­ga­ni­sa­tio­nen NMR hyl­la­de Hit­ler på hans fö­del­se­dag. Nu åta­las två män för ak­tio­nen, då en ban­de­roll häng­des upp över en bil­tun­nel. Och rät­te­gång­en blir unik.

En ban­de­roll med en text som hyl­la­de Adolf Hit­ler häng­des 2017 upp ovan­för Fred­hälls­tun­neln i Stock­holm.

Da­tu­met var no­ga valt: den 20 april, den na­tio­nal­so­ci­a­lis­tis­ke dik­ta­torn Hit­lers fö­del­se­dag. Upp­sätt­ning­en fil­ma­des och las upp på Youtu­be i pro­pa­gan­da­syf­te.

Nu, näs­tan ett och ett halvt år se­na­re, åta­las två män från den na­zis­tis­ka vålds­or­ga­ni­sa­tio­nen Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen, NMR, för ban­de­rol­len.

Det åta­las för grov hets mot folk­grupp, vil­ket rap­por­te­ras av Ju­ri­dik­fron­ten som ock­så låg bakom an­mä­lan. Ing­en har nå­gon­sin ti­di­ga­re dömts för grovt hets mot folk­grupp i Sve­ri­ge.

De åta­la­de är ve­te­ra­ner in­om NMR. Den ena, en 29årig man, står på or­ga­ni­sa­tio­nens riks­dags­lis­ta.

Han är ti­di­ga­re dömd för oli­ka brott, bland an­nat at­tac­ken i Kärr­torp 2013, då be­väp­na­de na­zis­ter an­grep en an­ti-ra­sis­tisk ma­ni­fes­ta­tion.

Den and­ra, en 24- årig man, är även han dömd för ti­di­ga­re brott, och vän­tar dess­utom re­dan på åtal för fle­ra va­pen­brott.

Hu­vud­för­hand­ling­en in­leds den 6 no­vem­ber.

FO­TO: MIKAEL AN­DERS­SON

HYL­LA­DE HIT­LER. Ovan­för Fred­hälls­tun­nelns öpp­ning­en häng­de na­zis­ter upp en ban­de­roll på Adolf Hit­lers fö­del­se­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.