Gra­tis båt till Års­ta Hol­mar

Södermalmsnytt - - Hallå Stockholmare -

Bå­ten går mel­lan kloc­kan 09.00 och 19.00 på ons­da­gar och sön­da­gar un­der pe­ri­o­den 1 au­gusti – 30 sep­tem­ber. Tu­ren tar cir­ka 15 mi­nu­ter och tar om­kring 10-15 per­so­ner. Förs­ta tu­ren från Sö­der­malm av­går kloc­kan 09.00 från bryg­gan i Årsta­vi­ken, Tan­tolunds­ga­tan (vid bou­le­ba­nor­na). Var­je ny tur från Tan­to in­leds nor­malt var­je halv­tim­me. Är det många pas­sa­ge­ra­re går bå­ten ut­an up­pe­håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.