Där­för käm­par de för sitt par­ti

Södermalmsnytt - - Stockholm - Text: Pa­trik Wirén | Fo­to: Sacharias Källdén

Al­la som kom­mer fram och vill pra­ta har va­rit su­per­trev­li­ga.

Med li­te mer än två vec­kor kvar till va­let blir den po­li­tis­ka de­bat­ten allt in­ten­si­va­re på sta­dens ga­tor och torg. Vi åk­te till Plat­tan och Med­bor­gar­plat­sen för att träf­fa någ­ra en­ga­ge­ra­de stock­hol­ma­re som tän­ker käm­pa tills val­lo­ka­ler­na stäng­er.

En del vill sät­ta dit en och and­ra för­sö­ker över­ty­ga mig om att slu­ta va­ra väns­ter­par­tist.

TI­TUS FRI­DELL, 24, BOR PÅ KUNGS­HOL­MEN. An­led­ning­en till att han står i Väns­ter­par­ti­ets valstu­ga på Med­bor­gar­plat­sen är att han vill job­ba för ett jäm­li­ka­re Sve­ri­ge. – Jag är här två da­gar i vec­kan, men det blir nog mer ju när­ma­re va­let vi kom­mer. Det är många som kom­mer fram och vill ve­ta mer. Jag kan in­te sva­ra på allt, men det vik­ti­ga är att lyss­na, va­ra trev­lig och att för­kla­ra par­ti­ets vär­de­grund. – En del för­sö­ker över­ty­ga mig om att slu­ta va­ra väns­ter­par­tist. Men än så länge har ing­en lyc­kats. Det finns en stor osä­ker­het in­för va­let. De fles­ta tror in­te att det kom­mer bli så lätt att bil­da re­ge­ring ef­ter val­nat­ten.

19-ÅRI­GA MA­TIL­DA BO­DEN BOR I HÖ­KA­RÄNG­EN. Hon gick med i grön ung­dom för fy­ra år se­dan. An­led­ning­en till att hon sök­te sig till Mil­jö­par­ti­ets ung­doms­för­bund var hen­nes oro för kli­ma­tet. – Jag kom­mer va­ra med i en del val­de­bat­ter på sta­dens sko­lor och även stå i oli­ka valstu­gor. Om jag får frå­gor om så­dant jag in­te är in­satt i finns det all­tid nå­gon an­nan här som jag kan bol­la vi­da­re till. Al­la som kom­mer och vill pra­ta har va­rit su­per­trev­li­ga. In­för va­let 2018 sä­ger hon att det finns yt­ter­li­ga­re en stark driv­kraft till hen­nes en­ga­ge­mang. – Jag är ge­nu­int rädd för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och de är en av an­led­ning­ar­na till att jag står här på Med­bor­gar­plat­sen. Det är ett ose­ri­öst och läs­kigt par­ti som in­te tar kli­mat­ho­tet på all­var och som har en omänsk­lig politik.

Man kän­ner all­tid att just det här va­let är ex­tra vik­tigt, så är det var­je gång.

HÅ­KAN BYS­TEDT ÄR 69 ÅR OCH BOR I ÄLV­SJÖ. Han har va­rit ak­tiv so­ci­al­de­mo­krat se­dan han var 15 år. – Som ung var jag in­tres­se­rad av koo­pe­ra­tion och ar­be­tar­rö­rel­sen och blev ak­tiv i SSU. Se­dan dess har in­tres­set hål­lit i sig. Det finns ingen­ting ro­li­ga­re än att stå i en valstu­ga och pra­ta politik med folk. – Plat­tan, där jag står, är en spe­ci­ell plats där det hän­der sa­ker he­la ti­den. Nu är det många skolung­do­mar som kom­mer hit och stäl­ler frå­gor. Man kän­ner all­tid att just det här va­let är ex­tra vik­tigt. Jag kom­mer hål­la på med det här så länge jag or­kar. Ibland får jag li­te ont i krop­pen men då är det ba­ra att sät­ta sig ned en stund.

De unga har en re­spekt­full ton och där mär­ker jag en stor skill­nad mot va­let 2014.

JO­NAT­HAN GO­MEZ ÄR 20 ÅR OCH BOR I BOT­KYR­KA. In­för va­let står han i Krist­de­mo­kra­ter­nas valstu­ga vid plat­tan. – Jag har all­tid va­rit po­li­tiskt in­tres­se­rad och ser sa­ker om­kring mig som in­te fun­ge­rar. Det är där­för jag står här. Se­dan är det kul att så många unga är en­ga­ge­ra­de och kom­mer fram och stäl­ler frå­gor. Många frå­gor hand­lar om vår­den, vil­ket är li­te över­ras­kan­de. – Jag viss­te in­te att det var en så vik­tig frå­ga för de unga, men de vill verk­li­gen att den för­bätt­ras. De unga har ock­så en re­spekt­full ton och där mär­ker jag en stor skill­nad mot va­let 2014 då jag ock­så ar­be­ta­de en del för Krist­de­mo­kra­ter­na. Nu är det fullt upp in­för va­let och det kom­mer bli än­nu mer när det är dags för de­bat­ter­na i sko­lor­na.

In­för va­let 2014 spot­ta­de folk på mig he­la ti­den men nu hän­der det högst ett par gång­er om da­gen.

KRISTI­NA STEN­BERG, 57, BOR I ÅRS­TA. Nu står hon i Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas valstu­ga på Med­bor­gar­plat­sen. – Förr var jag en­ga­ge­rad i Li­be­ra­ler­na, men jag trött­na­de på po­li­ti­ken. Se­dan fick jag hem vär­de­grunds­pap­per från sko­lan som fick mig att und­ra vem som egent­li­gen är för­äl­der. Se­dan kom det här med ge­nus och hen som jag in­te alls tror på. In­för va­let 2014 spot­ta­de folk på mig men nu hän­der det högst ett par gång­er om da­gen. Po­li­sen finns i när­he­ten om det skul­le bli vär­re än så. Men det är en helt an­nan ton i år. Många unga tje­jer kom­mer fram och vill dis­ku­te­ra fe­mi­nism och även om vi tyc­ker oli­ka finns det en re­spekt. Det finns in­te hel­ler någ­ra hard fe­e­lings mel­lan par­ti­er­na här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.