Cen­ter­par­ti­et vill sat­sa mil­jard på Värta­ver­ket

Södermalmsnytt - - Stockholm - Jo­hann Ber­nö­vall jo­hann.ber­nö­vall@di­rekt­press.se

Från kol­kraft­verk till kol­di­ox­id­damm­su­ga­re. Så vill Cen­ter­par­ti­et i Stock­holms stad för­vand­la Värta­ver­ket.

Cen­ter­par­ti­et i Stock­holms stad vill att sta­den ska ” gå fö­re” när det kom­mer till kli­mat­frå­gan och gå från noll­ut­släpp till mi­nus­ut­släpp.

Mi­nus­ut­släpp är en mo­dern tek­nik som in­ne­bär att man istäl­let för att släp­pa ut och lag­ra kol­di­ox­id i at­mo­sfä­ren tar bort den.

Cen­terns par­ti­le­da­re An­nie Lööf lan­se­ra­de i bör­jan av au­gusti en sats­ning på 3,4 mil­jar­der på nya testan­lägg­ning­ar för tek­ni­ken och nu vill C i Stock­holm ta en av des­sa mil­jar­der och läg­ga på Värta­ver­ket.

– Den här tek­ni­ken kan gö­ra om Värta­ver­ket från nå­got som bi­dra­git till en smut­sig stad till en damm­su­ga­re av kol­di­ox­id som in­te ba­ra stop­par ut­släpp ut­an även får bort det ur at­mo­sfä­ren. Tek­ni­ken finns, nu hand­lar det ba­ra om att gö­ra in­ve­ste­ring­ar­na. Och det vill vi gö­ra, sä­ger Ka­rin Ernlund (C), grupple­da­re för Cen­ter­par­ti­et i Stock­holms stad.

Utö­ver mil­jar­den till an- lägg­ning­en vid Värta­ver­ket så vill par­ti­et ge ett av­drag på 1 000 kro­nor per ton lag­rad kol­di­ox­id för de fö­re­tag som an­vän­der tek­ni­ken.

– Vi vill att Stock­holm ska lig­ga i fram­kant i kli­mat­frå­gan och det är dags att vi kas­tar oss in i det här, sä­ger Ka­rin Ernlund.

Idag står Värta­ver­ket för en tred­je­del av Stock­holms ut­släpp av kol­di­ox­id och se­dan ti­di­ga­re finns be­slut på att av­veck­la kol­kraft­verks­de­len av an­lägg­ning­en till 2022.

MILJARDSATSNING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.