Kanske kan vår fi­na plats he­ta Wil­li­ams park?

Södermalmsnytt - - Tyck Om! - Ma­ria

En del små barn he­jar på mig ut­an att vi kän­ner varand­ra och jag sva­rar ”ja hej, och vart ska du gå? Till play­an?” ”Nej, till par­ken!” sva­rar 2-åring­en Wil­li­am o tar dom vux­na i hand, hop­par o skut­tar på 2-åring­ars vis me­dan ryggsäc­ken gung­ar i otakt. Och dom drar ned mot par­ken, det vill sä­ga gräs­mat­tan där Vic­ker­ga­tan slu­tar.

Där pas­se­ra­de jag nyss. Där för­be­red­de man ett barn­ka­las med du­kat bord och bal­long­er. Ut­sprid­da på fil­tar o sol­sto­lar låg ock­så många sol­dyr­ka­re och njöt I vär­men el­ler un­der trä­den i skug­gan. And­ra kol­la­de mo­bi­len, läs­te en bok el­ler såg sig sö­kan­de om­kring. Det är en lugn o fin li­ten parky­ta där man kan springa om- kring som Wil­li­am sä­kert gjor­de. Mar­ken är smått ku­pe­rad o kul­lar­na blir som berg för små barn att klätt­ra i. För­mod­li­gen var par­ken en ha­ge för kor­na att be­ta i, då Eriks­dals gård än­nu fanns. En hi­sto­risk park med and­ra ord. Par­ken ut­nytt­jas väl: sko­lor läg­ger bi­o­lo­gi­lek­tio­ner där, för­sko­lor kom­mer hit på ut­flykt, fi­kar och sjung­er. Vux­na spe­lar bou­le, jog­gar för­bi och fol­ket från ko­lo­ni­lot­ter­na slä­par gre­nar och löv.

Ett få­gel­bord finns. I vär­men lan­dar där små­fåg­lar­na med öp­pen näbb, så ock ska­tan. Jag und­rar för mig själv om även dom an­das tungt i vär­men. Ha­ren och de två ek­or­rar­na ver­kar tri­vas på mor­go­nen me­dan duv­hö­ken in­te synts till på ett tag. En vim­pel häng­er på flagg­stång­en. Fint. För någ­ra år se­dan gick en far­bror från har­ry­martin­son­säll­ska­pet om­kring och läs­te dikt för den som vil­le lyss­na. Mitt barn­barn vil­le gär­na. En dikt hand­la­de om dagg­mas­ken, vår un­der­jor­dis­ka bon­de.

Nå­gon cir­kus­fö­re­ställ­ning (i Park­te­a­terns re­gi t.ex) har jag in­te sett. Men trä­nar ba­lans på en sva­jan­de lina gör en ung flic­ka då och då. Hon mon­te­rar upp li­nan själv. Och i gung­an li­tet vid si­dan av sit­ter en ton­å­ring med lu­rar i öro­nen och me­mo­re­rar gam­la ca­ro­la­hits...

Par­ken är verk­li­gen värd att vår­da tyc­ker jag. Tror in­te den har nå­got namn. Var­för in­te Wil­li­ams park!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.