SD vill byg­ga No­bel cen­ter i Karlsko­ga

Södermalmsnytt - - Stockholm - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

De om­strid­da pla­ner­na på No­bel Cen­ter är ett slag­trä i det lo­ka­la kom­mun­va­let.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Stock­holm går till val med att flyt­ta det – till Karlsko­ga.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Stock­holm har länge va­rit mot­stån­da­re till No­bel Cen­ter. Nu går de ut med vad de vill gö­ra: de vill flyt­ta he­la ras­ket 25 mil väs­terut.

SD:s Stock­holms­po­li­ti­ker vill att No­bel Cen­ter ska byg­gas i Karlsko­ga där det ”finns gott om plats”. Al­fred No­bel bod­de där, vil­ket par­ti­et anser gör kopp­ling­en solklar, och det skul­le en­ligt dem sät­ta Karlsko­ga och Värm­land på kar­tan. SD ser det som ett bra till­fäl­le att öka be­söksan­ta­let i Karlsko­ga, nå­got som skul­le ska­pa in­täk­ter och jobb åt värm­län­ning­ar­na.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas Pe­ter Wall­mark för­kla­rar hur de tän­ker:

– Vi har ge­nom he­la man­dat­pe­ri­o­den ve­lat be­va­ra den ytan på Blai­se­hol­men. Och vi har tit­tat på and­ra al­ter­na­tiv i Stock­holm men ing­et har va­rit bra. Så då tänk­te vi re­gi­o­nal­po­li­tiskt. Och Al­fred No­bel ha­de stark kopp­ling till Karlsko­ga, sä­ger Pe­ter Wall­mark.

Tror ni in­te stock­hol­mar­na vill ha No­bel Cen­ter i Stock­holm?

– Vi har in­te märkt det när vi pra­tat med folk. Och de un­der­sök­ning­ar vi gjort vi­sar in­te alls på det.

Men att ni som kom­mun­po­li­ti­ker går till val på att flyt­ta nå­got till en helt an­nan kom­mun, är in­te det ett rätt ovan­ligt grepp?

– Vik­ti­gast är att vi­sa att vi är ett lös­nings­o­ri­en­te­rat par­ti. Och det här är en lös­ning på pro­ble­met med No­bel Cen­ter och Tull­hu­set, som vi vill ha kvar där det är. Det blir dess­utom gynn­samt för Karlsko­ga­re­gi­o­nen.

Vill ni in­te gyn­na den här re­gi­o­nen?

– Jo, men vi vill in­te ha No­bel Cen­ter på den plat­sen på Bla­si­e­hol­men. Och det finns ing­et ade­kvat al­ter­na­tiv i Stock­holm.

FO­TO: MA­JA BRAND

KARLSKOGAS FRAM­TID? Ja, om Pe­ter Wall­mark från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na får som han vill och No­bel Cen­ter byggs i en an­nan stad än Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.